Recente nieuwsberichten

Debatten in het Vlaams Parlement over stralingsrisico's slimme meters

Verschillende parlementsleden maken zich intussen zorgen over de stralingsblootstelling die de slimme meter zal veroorzaken. In het bijzonder voor personen met EHS (elektrohypersensitiviteit) zou dit een onoverkomelijk probleem vormen. De parlementsleden vragen  de Minister van Energie, Bart Tommelein, om oplossingen te voorzien, zoals bv. de keuze om voor een bekabelde verbinding te kiezen, i.p.v. een verbinding via 4G.

Een eerste debat vond plaats op 14/03/2018. Het verslag is terug te vinden hier.

Een tweede debat vond plaats op 21/03/2018. Het verslag is terug te vinden hier.

Hieronder vindt u enkele belangrijke passages uit dit tweede debat met onze commentaar, waaruit onze verontwaardiging blijkt over de onachtzame manier waarop Tommelein omgaat met de bezorgdheden rond straling en gezondheid en de manier waarop hij ons al twee jaar aan het lijntje houdt, zonder enige concrete initiatieven te nemen.

Meer zelfs, de kabinetsmedewerkers van Tommelein hebben ons ronduit onwaarheden verteld om ons te sussen. Zo hebben zij ons eerder per e-mail verzekerd dat “het niet de intentie is van de minister om dit verplichtend voor iedereen te maken” en “de digitale meter zal niet draadloos zijn” (hun nadruk!). Intussen weten we dat de meter wel degelijk verplicht wordt en dat zowel de digitale elektriciteitsmeter als de gasmeter draadloos zullen communiceren.  

Wanneer we geen vertrouwen meer kunnen stellen in de waarheidsgetrouwheid van de uitspraken van een minister of zijn kabinet, dan is de democratie gevaarlijk aan het afbrokkelen. Zeker wanneer diezelfde minister een apparaat wil verplichten dat continu persoonlijke data inzamelt en doorstuurt over wat er op elk moment in onze woonst gebeurt.

Gelukkig zijn er nu toch meerdere parlementsleden die zich inzetten voor keuzevrijheid en de bescherming van onze gezondheid. Wij hopen dat zij tegen het decreet slimme meters zullen stemmen, zolang er geen concrete garanties zijn van de minister en netbeheerders om inderdaad de straling van de slimme elektriciteitsmeter én gasmeter te kunnen laten uitschakelen. Want er zullen inderdaad maar liefst twee draadloze zenders in iedere woonst worden geplaatst.

Passages uit het debat:

Tommelein (Open VLD): “Ik kom tot de tweede vraag, of het wenselijk is om te voorzien in aangepaste communicatiemogelijkheden voor mensen die lijden aan aangetoonde elektrohypersensitiviteit. Met de gevoeligheden voor draadloze signalen werd rekening gehouden in de bepaling van de concrete functionaliteiten van de digitale meter. In de lastenboeken voor de meter is 4G-comunicatie voorgeschreven, dezelfde manier van communiceren als we allemaal kennen van onze gsm en smartphone, die zal werken met een simkaart. Die communicatie moet al voldoen aan internationale gangbare specificaties en aan Europese, dus ook Belgische wetgeving. Er moet voldaan zijn aan stralingsnormen die van toepassing zijn op menselijk vlak. De stralingsproblematiek is dus niet iets wat niet werd bekeken. Er wordt wel degelijk rekening mee gehouden in de lastenboeken. De leverancier van de digitale meters, Sagemcom, heeft in een zogenaamde Declaration of confirmity bevestigd dat de door hem geleverde meters voldoen aan de Europese richtlijnen.”

=> Let op de subtiliteit: enkel mensen met een “aangetoonde” EHS zullen ‘misschien’ een bekabelde oplossing kunnen krijgen. Hoe zal die EHS moeten “aangetoond” worden?
=> Wij communiceren al twee jaar aan Tommelein dat de huidige blootstellingsnormen totaal irrelevant zijn en geen enkele bescherming bieden volgens een groot aantal wetenschappers. Het feit dat hij er zich toch achter verschuilt toont aan dat onze gezondheid hem werkelijk in het geheel niet interesseert.

Andries Gryffroy (N-VA): “Ik kan me wel inbeelden dat er zo mensen zijn. Als men een vaste verbinding moet maken, gebeurt dat dan niet met het standaardtoestel van 40 tot 45 euro, maar is daar een hogere kost aan verbonden. Als die mensen dan eisen dat ze een afwijking krijgen van een standaardtoestel, kunnen zij die beperkte meerprijs betalen om hun probleem op te lossen.”
“(…) Die oplossing op maat moet er echter niet noodzakelijk toe leiden dat de meerkosten ten laste zijn van de maatschappij. Die kan eventueel worden verhaald op die mensen die dat vragen. Als je dat immers niet doet, dan zou je het omgekeerde kunnen krijgen, dat een aantal groepen ook een bekabelde uitvoering gaan vragen omdat ze dat veel leuker vinden en minder straling hebben in hun huis enzovoort. In welk straatje zit je dan? Ik vind dus dat de klant die dat bekabeld wil, als dat de oplossing zou zijn voor een beperkte groep, dan ook moet weten dat daar meerkosten aan vasthangen. Dat hoeft niet veel te zijn. Ik schat dat een bekabelde uitvoering 50 à 60 euro meer zou kosten. Dan zou echter ook tenminste duidelijk worden gemaakt dat men daar bewust voor kiest en dat daar kosten aan zijn verbonden. Dat is ook zo voor andere toepassingen.”

=> We zullen ervoor moeten betalen om in eigen huis niet bestraald te worden door de netbeheerder/overheid! En dit bovenop de 30€ die we allen al zullen moeten betalen voor de uitrol, via onze factuur. Wij hebben een grondwettelijk recht op een gezond leefmilieu, dat niet moet worden afgekocht!
=> Wij hebben als burger helemaal niet gekozen voor een uitrol van dure, overbodige, gebrekkige, privacyschendende, schadelijke slimme meters die er louter komen in het belang van de netbeheerders en de slimme meterfabrikanten. En dan durft dit parlemenstlid beweren dat het de mensen bezorgd om straling zijn die voor een ‘meerkost voor de maatschappij’ zouden zorgen?

Tommelein: “In lijn met de in West-Europa gangbare digitale meters is in de lastenboeken niet in een UTP-poort voorzien op de digitale meter. De optie van bekabeling werd dus niet meegenomen, om de kost van de digitale meter globaal zo laag mogelijk te houden. Ik bekijk wel met de netbeheerders, zoals ik al heb gezegd in de plenaire vergadering, wat de technische en de economische haalbaarheid is van de piste om in zeer uitzonderlijke gevallen toch in een bekabeling te voorzien.”

=> Wij vragen Tommelein en de netbeheerders al sinds 2015 om rekening te houden met het stralingsaspect en nu komt hij doodleuk vertellen dat de mogelijkheid van bekabeling niet eens in het lastenboek (aanbestedingsprocedure) voor de nieuwe meters werd opgenomen?!
=> “Hij bekijkt met de netbeheerders….” Dat zegt de minister ons nu al 2 jaar, dat hij met de netbeheerders aan het ‘bekijken’ is. Zullen we daarvan ooit eens de resultaten ‘zien’?
=> Ons recht op een gezond leefmilieu zou niet moeten afhangen van een ‘technische en economische haalbaarheid’ in de opinie van de netbeheerders. Wij vragen al twee jaar om de technische haalbaarheid te bekijken, waarom is dat nog steeds niet gebeurd?

Cindy Franssen (CD&V): “Wat de stralingsnormen betreft, is het op Europees vlak vaak de kwestie, te vergelijken met de hormoonverstorende stoffen, dat de schadelijkheid stof per stof wordt bekeken. In dit geval wordt de schadelijkheid van straling product per product bekeken, maar nooit wordt gekeken naar de cumulatie van alle elektromagnetische smog die vandaag op ons af wordt gestuurd.

Ik dring erop aan dat we verder kunnen onderzoeken hoe met een netwerkkabel kan worden gewerkt. Het betreft niet alleen mensen die al weten dat ze elektrohypergevoelig zijn, er zijn ook mensen die bewust kiezen om steeds meer met netwerkkabels te werken en veel minder met draadloze toepassingen. Ik hoop dat de mogelijkheden toch verder worden onderzocht.”

=> Bedankt mevrouw Franssen!

Johan Danen (Groen): “Op de website www.digitalemeter.be worden een aantal antwoorden gegeven. Voor een aantal vragen word je doorverwezen naar de netbeheerders. De vraag “Ik ben erg gevoelig voor draadloze signalen. Is er in mijn geval een alternatief voor de digitale meter?” staat erbij. De netbeheerder geeft aan dat dit nog wordt besproken tussen de overheid en de netbeheerders. Met dat antwoord zijn de mensen natuurlijk weinig. Ik zou dus willen vragen die informatie op de site te updaten naar aanleiding van de antwoorden die u op die vraag hebt gegeven.

Ik wil ook een pleidooi houden om mensen alternatieven aan te bieden. Mensen moeten kunnen kiezen voor de overdrachttechnologie die ze wensen. U bent toch een liberaal. Mensen moeten  kunnen kiezen voor een bekabelde oplossing, ook al is die iets duurder. Ik heb begrepen dat nu niet in die keuze is voorzien, maar dat u dat verder wilt onderzoeken. Ik hoop dat het niet bij onderzoeken blijft, maar dat er echt oplossingen komen.

U zegt dat u voor mensen die de diagnose van elektrohypersensitiviteit hebben, iets wilt doen, maar ik heb begrepen dat het ziektebeeld als dusdanig vandaag in ons land nog niet wordt erkend. Ik vermoed wel dat dat zal komen binnenkort. Het is natuurlijk moeilijk om een arts te vragen een diagnose te stellen van een ziekte die nog niet erkend is. Dat is een beetje een hiaat in uw antwoord. Nogmaals, ik ben blij dat u aandacht hebt voor het probleem, maar ik zou u willen vragen om er echt werk van te maken om mensen de keuze te geven voor welke communicatietechnologie ze kiezen.”

=> Bedankt Johan Danen!

Een ook dank aan Rob Beenders (sp.a) die de kwestie aankaartte in verschillende artikels in Het Belang van Limburg.