Recente nieuwsberichten

Persbericht: 3e beroep tegen verplichte digitale gas- en elektriciteitsmeter

Iedereen heeft het recht zich te beschermen tegen elektromagnetische straling en een bekabelde digitale meter te vragen. Zo besliste het Grondwettelijk Hof op 14.1.2021. Maar in de praktijk moet je nog steeds knokken om je recht te doen gelden.

Na een eerste beroep tegen de verplichte draadloze digitale meter voor elektriciteit en gas, een tweede beroep tegen de versnelde uitrol van deze meter, werd op 15 december 2021 beroep aangetekend tegen de tijdelijke oplossing die is uitgewerkt in afwachting van de bekabelde meter, maar waar klaarblijkelijk niet iedereen recht op heeft.

Dit vraagt enige uitleg.

De digitale meter voor elektriciteit communiceert draadloos met de netbeheerder. De digitale aardgasmeter stuurt de meetgegevens draadloos door naar de elektriciteitsmeter.

De digitale meters die netbeheerder Fluvius sinds juli 2019 uitrolt in Vlaanderen, zenden quasi continu radiofrequente elektromagnetische signalen uit, waarvan vele wetenschappelijke studies aantonen dat ze schadelijk zijn en waar vele mensen gezondheidsproblemen door ondervinden. Het is dus onaanvaardbaar dat de overheid de blootstelling hieraan in de eigen woonst verplicht maakte. Met de mogelijkheid om de stroom af te sluiten voor wie de digitale meter weigert!

Eind 2019 hebben een aantal mensen van VEHS Vlaanderen en Beperk de Straling daarom een beroep bij het Grondwettelijk Hof ingediend tot vernietiging van de verplichte plaatsing van deze draadloze digitale meter voor elektriciteit en gas.

De uitrol van de digitale meters is gestart op 1 juli 2019. Er worden minstens kwartiergegevens verzameld. De frequentie van het doorsturen van de gegevens zou op dit ogenblik slechts één maal per dag zijn, maar in de praktijk veroorzaken de meters continu stralingspieken.

In januari 2021 deed het Grondwettelijk Hof uitspraak over het beroep. Ter ”bescherming tegen elektromagnetische straling” stelde het Hof dat de machtiging aan de Vlaamse Regering zo moest worden geïnterpreteerd dat “elke netgebruiker kan kiezen voor een communicatie via bekabeling in plaats van een draadloze communicatie”. Het principe van de verplichte digitale meter bleef evenwel behouden.

Lees meer...

Smartphone veroorzaakt kanker en maakt onvruchtbaar

Wat we al jaren melden, is opnieuw bevestigd: onze smartphone veroorzaakt kanker en maakt onvruchtbaar. Dit komt niet van complotdenkers, maar uit een studie opgesteld voor het Europees Parlement. De normen moeten dringend aangepast worden en de uitrol van 5G moet grondig herdacht worden.

In opdracht van de denktank van het Europees Parlement, werd deze studie opgesteld over de mogelijke gezondheidsimpact van 5G. Deze werd in juli 2021 publiek gemaakt. Het bericht is te vinden op de site van het Europees Parlement, met link naar de studie:

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2021)690012

Hieronder de belangrijkste conclusies.

Kanker en onvruchtbaarheid
Deze studie, uitgevoerd door het Italiaanse Ramazzini Instituut, komt tot volgende conclusies over hoogfrequente elektromagnetische velden (EMV) of ‘straling’:

- EMV zijn waarschijnlijk kankerverwekkend voor mensen, in het bijzonder met betrekking tot glioma’s en akoestische neuromen (een specifiek type hersentumoren): dit besluit is gebaseerd op een duidelijk bewijs voor het kankerverwekkend effect bij dierproeven en een beperkt bewijs bij mensen;

- EMV hebben een duidelijke nadelige invloed op de mannelijke vruchtbaarheid en mogelijk ook op de vrouwelijke vruchtbaarheid. Ze hebben mogelijk nadelige gevolgen voor de ontwikkeling van embryo's, foetussen en pasgeborenen.

Op basis van het beschikbare bewijsmateriaal zouden hoogfrequente EMV van klasse 2B (mogelijk kankerverwekkend) naar klasse 2A (waarschijnlijk kankerverwekkend) moeten verschuiven.

Dat het bewijs bij mensen nog beperkt is, komt omdat men, in tegenstelling tot bij dierproeven, bij mensen niet een heel leven mét en een heel leven zonder gebruik van een mobiele telefoon kon testen. De toestellen zijn nog niet lang genoeg op de markt, iedereen gebruikt ze nu en we zijn ook aan andere milieuverontreiniging blootgesteld. Bij chemicaliën kan je meten hoeveel giftige stoffen iemand in zijn bloed heeft, maar je kan niet meten hoeveel straling iemand opgedaan heeft.

Huidige straling schadelijk

Deze effecten treden op bij frequenties van EMV tussen 450 en 6000 MHz, dus de frequenties waarop de huidige mobiele telefoons, wifi en andere draadloze toestellen werken en waarover al kennis beschikbaar is.

5G

5G zal deze frequenties ook gebruiken, met dezelfde risico’s. 5G zal bovendien leiden tot een belangrijke toename van de blootstelling waardoor het aantal mensen dat risico loopt toeneemt en ook een toename van het aantal gevallen kan verwacht worden.

Maar 5G zal ook op hogere frequenties werken. De studie stelt duidelijk dat er geen of onvoldoende onderzoek gedaan is naar de gezondheidseffecten bij de hogere frequenties van 24 tot 100 GHz die men in de toekomst voor 5G wil gebruiken, de zogenaamde ‘millimetergolven’. Omwille van deze gaten in de kennis, is het verantwoord om een moratorium op 5G millimetergolven in te tellen zo lang er geen adequaat onderzoek is gebeurd.

Beleidsopties

In de studie worden volgende beleidsopties voorgesteld aan de overheid:
- kiezen voor veiligere nieuwe technologie voor mobiele telefoons die het mogelijk maakt dat de blootstelling aan EMV wordt verminderd;

- herziening van de blootstellingsnormen voor het publiek en het milieu om de blootstelling aan de EMV van zendmasten te beperken: een norm van 5 à 6 V/m wordt voorgesteld in de conclusies.

- De huidige norm in Vlaanderen is 20,6 V/m bij 900 MHz. Die moet dus naar beneden.

- De norm in Brussel wordt voor de uitrol van 5G verhoogd van 6 naar 14,5 V/m. Die mag dus niet verhogen.

- invoeren van maatregelen om de vermindering van EMV-blootstelling te beperken. In het bijzonder wordt daar naar glasvezelkabel verwezen.

- voorzien van ‘no-EMF’ zones in gebouwen om passieve blootstelling van mensen die geen mobiele telefoon  of andere draadloze technologie gebruiken te beperken; om zo kwetsbare oudere mensen, mensen met immuniteitsproblemen, kinderen en elektrohypersensitieve personen te beschermen.

- moratorium op 5G millimetergolven, gezien onderzoek naar de gezondheidseffecten ontbreekt.

Overheden moeten de bevolking ook informeren over de gezondheidsrisico’s. Waar is onze overheid? De studie is al 2 maanden gepubliceerd en noch de overheid, noch de media informeert hierover de bevolking.

Lees meer...

Elke Vlaming kan de draadloze slimme meter voor gas en elektriciteit weigeren

We krijgen regelmatig vragen van mensen die geconfronteerd worden met de installatie van draadloze gas- en/of elektriciteitsmeters en die deze willen weigeren. Hieronder meer info over hoe je dit moet aanpakken.

www.beperkdestraling.org en www.vehs.be dienden in december 2019 een bezwaarschrift in tegen de verplichte installatie van de digitale of ‘slimme’ elektriciteits- en gasmeters. Deze meters zenden immers quasi continu radiofrequente elektromagnetische signalen uit, waarvan bewezen is dat ze schadelijk zijn voor onze gezondheid.

Het Grondwettelijk Hof besliste op 14.1.2021 dat elke netgebruiker kan kiezen voor een bekabelde in plaats van een draadloos communicerende meter ter bescherming tegen elektromagnetische straling. Of je nu eigenaar of huurder bent, zonnepanelen hebt of niet. Meer informatie op https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-005n-info.pdf.

Als het nutsbedrijf je informeert over de installatie van de slimme meter, kan je die weigeren en vragen om je mechanische meter te behouden. Stuur een aangetekende brief met verwijzing naar arrest 5/2021 van het Grondwettelijk Hof van 14.1.2021 over het Vlaamse digitale energiemeterdecreet. Een doktersattest is overbodig.

Vermits de media hier niet over berichtte, is de overgrote meerderheid van de Vlamingen hiervan niet op de hoogte. Vriendelijk verzoek om dit goede nieuws massaal te verspreiden!

De overheid had voorzien dat je vanaf 2023 voor een bekabelde meter kan kiezen. Die bekabelde meter is er echter nog niet, terwijl de draadloze meters versneld worden uitgerold en de nutsbedrijven de klanten onder druk zetten om die te aanvaarden. Daartegen hebben we nog een rechtszaak lopen bij de Raad van State. En we dienden ook een bezwaarschrift in tegen de verplichte op afstand leesbare warmtemeter.

De rechtszaak tegen de slimme meter konden we voeren dankzij onze crowdfunding. Wij hebben nu nog onvoldoende fondsen om de 2 lopende rechtszaken te betalen. Als je gezondheid, vrijheid en privacy belangrijk vindt, is een donatie – hoe klein ook – welkom!

Lees meer...

Crowdfunding voor rechtszaken tegen slimme meters en 5G

Er is een explosie aan de gang van draadloze apparatuur, waardoor we de elektromagnetische straling waaraan ieder van ons is blootgesteld, dag na dag zien toenemen. Zonder enige argumentatie over gezondheid en zonder enig voorzorgsprincipe toe te passen, worden we zelfs wettelijk verplicht deze draadloze technologie in onze dagelijkse woon- en werkomgeving toe te laten.

Vanuit Beperk de Straling en de Vereniging Elektrohypersensitiviteit Vlaanderen (https://vehs.be/) proberen wij - vrijwilligers - eerst onze overheid te overtuigen om hiervan af te zien en de nieuwe decreten en besluiten tegen te houden alvorens ze worden goedgekeurd. Dankzij onze inspanningen heeft de Vlaamse overheid een bekabelde digitale meter voor elektriciteit en gas voorzien, die beschikbaar zal zijn vanaf 1.1.2023.

Waar deze acties niet of onvoldoende succes hebben, zien we ons genoodzaakt om tegen de nieuwe wetgeving in beroep te gaan. Rechtszaken kosten heel veel geld. We kunnen niet verwachten dat alleen onze vrijwilligers dit betalen. Ze offeren hun vrije tijd al op voor al wie ziek is van straling of het in de toekomst zal worden.

We doen hierbij nogmaals een warme oproep om onze rechtszaken te steunen.

IBAN: BE46 9733 6272 2036

Naam: Rechtszaken Beperk de Straling

(De rekeningstand staat onderaan deze pagina.)

Digitale meters voor elektriciteit en gas

Het beroep tegen het decreet dat de draadloze digitale meter voor elektriciteit en gas verplichtte, was een succes! Ter bescherming tegen elektromagnetische straling stelde het Grondwettelijk Hof in haar arrest van 14 januari 2021 dat de machtiging aan de Vlaamse Regering zo moet worden geïnterpreteerd dat elke netgebruiker kan kiezen voor een communicatie via bekabeling in plaats van een draadloze communicatie. Dit is niet alleen een belangrijke uitspraak voor deze zaak, maar ook voor toekomstige rechtszaken. We wachten nu nog op de aanpassing van de wetgeving.

Sinds september 2020 loopt ook nog het beroep bij de Raad van State tegen het Besluit van de versnelde uitrol van de draadloze digitale meter. Door deze versnelling is de kans immers heel groot dat we verplicht zouden worden een draadloze digitale meter te aanvaarden vooraleer er een bekabelde oplossing beschikbaar is.

Slimme warmte/koudemeters

En in december 2020 zijn we gestart met een 3de rechtszaak, tegen de verplichte op afstand afleesbare 'slimme' warmtemeters. Deze meters worden gebruikt bij gezamenlijke systemen voor verwarming of koeling in appartementen, functionele gebouwen en buurten die voorzien zijn van een warmtenet, waar bv. een bedrijf restwarmte levert aan huizen via een ondergronds netwerk van buizen. Deze warmtenetten zullen in de toekomst meer en meer geïnstalleerd worden. Een goede zaak voor het klimaat, maar de op afstand afleesbare meters zijn slecht voor onze gezondheid.

Slimme watermeters

De uitrol van slimme watermeters is nog beperkt tot Water-link en een aantal proefprojecten. We contacteerden reeds de betreffende watermaatschappij om aandacht te vragen voor de problematiek van straling. We volgen de ontwikkelingen in de wetgeving op. Indien nodig zullen we hier ook een rechtszaak tegen starten.

Draadloze sensoren voor binnen en buiten

Bijna dagelijks zien we in de pers berichten over nieuwe draadloze sensoren om ons binnen- en buitenmilieu te monitoren. Binnen gaat het om sensoren die verwarming, koeling, verlichting, poorten en deuren aansturen.  Buiten wordt de milieukwaliteit opgevolgd (curieuzeneuzen voor luchtkwaliteit, droogte). Alhoewel deze tot op heden in individuele woningen of tuinen niet verplicht zijn, is het hoe langer hoe moeilijker eraan te ontsnappen. Onze vrijwilligers hebben te weinig tijd om alles uit te zoeken en er op te reageren. Dus als u zou willen meehelpen, geef ons een seintje en we zoeken samen uit aan welk project u zou kunnen meewerken.

Uitrol van 5G

Beperk de Straling en VEHS Vlaanderen steunen acties en rechtszaken tegen de uitrol van 5G. In september 2020 startte het Collectief Stop5G (http://www.stop5g.be/nl/) een rechtszaak tegen de voorlopige toekenning van de 5G-licenties. Het Collectief Stop5G ging hiervoor in beroep bij het Marktenhof. Via een donatie van 1500 € van onze crowdfunding rekening hebben we deze rechtszaak gesteund.

De definitieve licenties worden eind dit jaar verwacht.

De te lakse stralingsnormen beschermen ons niet. Om de uitrol van 5G mogelijk te maken, wil Vlaanderen de normen nog versoepelen! Ook tegen de huidige normen wordt binnenkort een rechtszaak gestart door Save Belgium (https://savebelgium.be/).

Lees meer...

Rechtszaak tegen de lakse stralingsnormen van de actiegroep 'Save Belgium'

We hebben goed nieuws! De actiegroep 'Save Belgium' gaat een rechtszaak aanspannen tegen de lakse stralingsnormen in Vlaanderen en Brussel.

Beperk de Straling steunt uiteraard dit initiatief.

Voor deze rechtszaak heeft 'Save Belgium' fondsen nodig. Alle info vindt u hier.

"Wij hebben je hulp nodig! Draadloze straling brengt onze kinderen in gevaar, maar de overheid doet niets. Daarom trekken de Bewuste Burgers en Save Belgium naar de rechter. Help je ons ook mee te streven naar een veilige toekomst voor onze kinderen door een bijdrage te leveren aan ons fonds?"

Lees meer...