Recente nieuwsberichten

Onze briefwisseling met Fluvius over de "bekabelde" digitale meterBegin januari 2023 stuurden we een brief naar Fluvius (zie onder en in deze PDF) om verduidelijking te vragen over de “bekabelde” digitale meter met buitenantenne. We vroegen wanneer er een écht bekabelde meter zal komen en of het aanbieden van een niet-stralende, niet-communicerende digitale meter geen eenvoudig en betaalbaar alternatief kan zijn.

Eind januari ontvingen we een antwoord van Fluvius, waarin zij allerhande bespiegelingen meegeven over het feit dat de stralende digitale meters aan de blootstellingsnormen voldoen en dat er zogezegd geen aangetoonde link zou zijn tussen straling en gezondheidsproblemen, wat uiteraard volstrekt onwaar is. Ze doen ook uitspraken over het aantal uitgezonden signalen die duidelijk niet overeenstemmen met het meetrapport op vraag van de Vlaamse overheid.

In februari stuurden we dan ook een nieuwe brief naar Fluvius (zie onder en in deze PDF) waarin we ten eerste deze foutieve statements uitgebreid weerleggen en waarin we ten tweede aangeven dat deze bespiegelingen totaal niet ter zake doen. We leven immers in een democratische rechtsstaat en de democratisch verkozen volksvertegenwoordigers, met name het Vlaams Parlement, hebben in 2018/2019 reeds beslist, na een reeks hoorzittingen, dat iedere netgebruiker recht heeft op een alternatief zonder stralingsblootstelling. Die wettelijke bepaling werd bovendien bekrachtigd door het Grondwettelijk Hof, het hoogste rechtsorgaan in ons land.

Fluvius kan dus niet als een alleenheerser beslissen om onder dwang en onder dreiging van boetes en dagvaardingen straling veroorzakende digitale meters of buitenantennes aan mensen op te dringen.

We wijzen Fluvius erop dat het technisch perfect mogelijk is om een digitale meter te laten communiceren via ethernet, glasvezel of coax en dat dit in verschillende landen zo reeds wordt toegepast.

Als dit toch te moeilijk zou zijn kan eenvoudigweg een niet-stralende, niet-communicerende digitale meter ter beschikking worden gesteld. Zo is het o.a. in Wallonië en op vele plaatsen in de VS geregeld.

Nog een andere mogelijkheid zou kunnen zijn om een digitale meter te ontwikkelen waarbij men manueel (door op een knop te drukken) één keer per maand of per jaar een kort signaal kan versturen om het verbruik door te geven, zodat meteropname door een technieker niet meer nodig is.

Het ideaal voor ons is echter dat mensen die dat willen gewoon een analoge meter kunnen behouden, vanwege de vuile stroom die àlle digitale meters veroorzaken, ook de niet-stralende.


We besluiten onze brief door aan te geven dat het aanbieden van een stralingsvrij alternatief op geen enkele manier een bedreiging vormt voor het geheel van het smart grid project. De ervaring in het buitenland toont aan dat een smart grid perfect kan functioneren, zelfs al zou er een beperkt aandeel niet-communicerende meters zijn.

Het uitblijven van een stralingsvrij alternatief en het manu militari opdringen van ongewenste, permanente stralingsblootstelling zal daarentegen leiden tot blijvend wantrouwen en vijandigheid tegenover de digitale meter, Fluvius en de VREG, conflicten bij installatie, negatieve berichten en publiciteit op sociale media en in de reguliere media, rechtszaken, etc., met uiteindelijk een nefaste impact op de verdere uitrol en acceptatie van de digitale meter.

Het is met andere woorden in ieders belang dat er snel een constructieve, pragmatische oplossing komt en dat de wet en rechtspraak wordt gerespecteerd.

Lees hieronder de twee brieven die we naar Fluvius stuurden (met Minister Demir, de VREG en de Vlaamse parlementsleden in de Commissie Leefmilieu in cc).


*** Wilt u ons werk en onze rechtszaken steunen? Elke bijdrage op onze crowdfundingrekening is welkom: BE46 9733 6272 2036. We hebben nog 6500€ nodig om de lopende rechtszaken (o.a. tegen de stralende digitale watermeter) te kunnen financieren. ***

Lees meer...

FAQ digitale meter

Laatste update 22/02/2023.
Je kunt deze FAQ ook als PDF downloaden.

Lees meer...

De bekabelde digitale meter blijkt helemaal niet bekabeld te zijn!

Via het antwoord op een parlementaire vraag en ook de website van Fluvius vernemen wij dat de bekabelde meter die Fluvius vanaf januari 2023 verplicht moet aanbieden in werkelijkheid helemaal geen bekabelde meter is. Het gaat om een meter die met een kabel wordt geconnecteerd met een buitenantenne die op de gevel of aan de rooilijn wordt geplaatst. Dit is gewoonweg hallucinant. Dit beantwoordt niét aan de geest van de beslissing van het Vlaams Parlement/de Vlaamse regering en aan de bepaling in het Energiebesluit die stelt dat de communicatie via bekabeling moet gebeuren (en dus niet via het 4G-netwerk, ook niet met een buitenantenne).

Tenzij men over een groot domein beschikt zal een dergelijke buitenantenne zich altijd in de nabijheid van de woonst bevinden, of zelfs rechtstreeks op de gevel, en dus ook zorgen voor stralingsblootstelling binnenshuis en desgevallend in de eigen tuin. Mensen die willen kiezen voor een digitale meter zonder stralingsblootstelling willen evenmin een draadloze zendantenne op hun gevel of in hun tuin!

De installatie van een buitenantenne is ook allesbehalve gebruiksvriendelijk en laagdrempelig, en brengt werken met zich mee die ingrijpend zijn (doorboren (buiten)muren, openbreken tuin of oprit om verlengkabel te leggen, installatie van een zichtbare buitenantenne/voetpadkast, etc.).

Ook is de prijs die Fluvius wil aanrekenen voor een dergelijke “bekabelde” meter (tussen de 340 en 821€) totaal onaanvaardbaar. Het belemmert de politieke en door het Grondwettelijk Hof vastgelegde vrije en onbelemmerde keuze voor een niet-stralend alternatief.

Moeten we dit begrijpen als puur pestgedrag vanwege Fluvius? De consument zelf heeft niet gekozen voor deze uitrol van straling uitzendende meters, wordt verplicht deze te laten installeren en zou zich dus ook niet blauw moeten betalen om zich ertegen te beschermen.

Wat Fluvius nu uitgewerkt heeft, is louter een oplossing voor een probleem dat zij zelf hebben gecreëerd door te kiezen voor draadloze communicatietechnologie voor meters die zich vaak in betonnen kelders bevinden met weinig mobiel bereik. Inderdaad, in september 2022 werd in de media bericht dat slimme meters massaal niet werken en dat tienduizenden meters geen verbinding maken.
Dit wil Fluvius oplossen door een buitenantenne, wat ze nu blijkbaar gemakshalve meteen ook voorstellen als de “bekabelde” meter. Wij stellen ons de vraag welke moeite Fluvius eigenlijk heeft gedaan om oprecht de schouders te zetten onder de ontwikkeling van een werkelijk bekabelde meter (via glasvezel, coax of ethernet).

Wij schreven een brief naar Minister van Leefmilieu Zuhal Demir en naar Fluvius zelf om deze wantoestand aan te kaarten.

U wil geen stralende digitale meter in huis? Lees ons artikel 'Hoe een een bekabelde/niet-stralende digitale meter aanvragen' en onze FAQ over slimme meters.

Zie ook dit artikel op de website van VEHS Vlaanderen: ‘Bekabelde’ digitale meter met externe antenne!?.

Lees meer...

Nieuwe Belgische studie elektrohypersensitiviteit: ontworpen om geen effecten te vinden?Op haar website publiceerde Eos op 14/12/2022 een artikel met als titel: ‘Kan je gevoelig zijn voor wifi- en gsm-straling? Onderzoekers vinden opnieuw geen enkel bewijs’. Gelijkaardige artikels verschenen eerder in de Franstalige pers. Het gaat opnieuw om een provocatiestudie, die net ontworpen lijkt te zijn om geen effecten te vinden.


Onderstaande tekst is een vertaalde, licht aangepaste en ingekorte versie van het
persbericht uitgestuurd op 29/11/2022 door verschillende Franstalige verenigingen die opkomen voor de rechten van mensen met elektrohypersensitiviteit en zich inzetten tegen elektrosmog. Download dit vertaalde persbericht als PDF.

****

Wij, verenigingen die actief zijn rond de gezondheidsvraagstukken in verband met blootstelling aan elektromagnetische straling, plaatsen vraagtekens bij de door Sciensano-ISSeP uitgevoerde studie over elektrohypersensitiviteit: de keuze voor een provocatiestudie, het ontbreken van metingen van biologische markers, het ontbreken van een wetenschappelijke publicatie voorafgaand aan de mededeling aan de pers, het geringe aantal deelnemers dat statistisch geldige conclusies uitsluit, het gebrek aan medische deskundigheid van de onderzoekers op dit gebied, enz.

Er kunnen ook vragen worden gesteld over belangenconflicten.

In bijlage 1 zitten enkele getuigenissen van deelnemers die het verloop van de studie aan de kaak stellen.

Context

Onderzoekers van het ISSeP (het Waalse publieke onderzoeksinstituut rond milieu en technologie) en Sciensano hebben onlangs aan de pers de resultaten bekend gemaakt (1) van een onderzoek naar het mogelijke verband tussen blootstelling aan elektromagnetische velden en de symptomen van elektrohypersensitiviteit, waarover in de pers werd bericht (La Libre (2), Le Soir (3) en Eos (4) in de Vlaamse pers).

Provocatiestudies zijn een achterhaalde en ongeschikte methodologie

Bij zogenaamde provocatiestudies worden de proefpersonen (die stellen elektrohypersensitief of EHS te zijn) blootgesteld aan elektromagnetische straling gedurende korte periodes, afgewisseld met korte periodes van niet-blootstelling, en dit op een gerandomiseerde, dubbelblinde manier. Vervolgens wordt aan de deelnemer gevraagd om aan te geven of hij of zij op een bepaald moment wel of niet de aanwezigheid van straling ‘voelt’.

Deze methode is achterhaald en wordt sterk bekritiseerd in de wetenschappelijke gemeenschap. Het is onmogelijk om met deze methode een causaal verband te onderzoeken tussen stralingsblootstelling en klachten van EHS (5,6).

De belangrijkste reden daarvoor is dat mensen levende wezens zijn met complexe biologische processen en ze in tegenstelling tot machines niet op een aan/uit manier reageren. Mensen met EHS zijn of hebben geen ‘detector’ die onmiddellijk afgaat bij blootstelling en onmiddellijk weer uitschakelt na het stopzetten van de blootstelling. Het duurt vaak enige tijd (variërend van persoon tot persoon) voordat men de effecten begint te voelen. Nog belangrijker is dat als men de effecten eenmaal voelt, het vaak enkele uren of zelfs dagen kan duren voordat ze wegebben.

Bovendien heeft de voorafgaande blootstelling van de deelnemers tijdens de heenreis naar de plaats van het onderzoek (antennes langs de baan, smartphones van andere personen op de baan of in de trein, enz.) een belangrijke impact. In deze studie hadden de deelnemers slechts een half uur om de blootstelling aan de reis te ‘ontladen’, wat ruim onvoldoende is.

Lees meer...

Hoe een een bekabelde/niet-stralende digitale meter aanvragen

Zie ook onze FAQ over de slimme meter.

(Deze pagina werd al 19.627 keer geconsulteerd.)

We krijgen regelmatig vragen van mensen die geconfronteerd worden met de installatie van draadloos communicerende gas-, elektriciteits- en watermeters en die in plaats daarvan meters willen krijgen zonder stralingsblootstelling. Hieronder meer info over hoe je dit moet aanpakken.


Draadloze meters communiceren via 4G/IoT en zenden quasi continu radiofrequente elektromagnetische signalen uit die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en tot allerlei klachten kunnen leiden, zoals hoofdpijn, slaapstoornissen, hartritmestoornissen, enzovoort.

Na hoorzittingen in het Vlaams Parlement, waar ook de bezorgdheden over straling werden toegelicht, waren parlementsleden er voorstander van om ook een bekabelde digitale meter te ontwikkelen en aan te bieden aan iedere netgebruiker die daarom vraagt. Het recht op een bekabelde meter werd vervolgens vastgelegd in het Energiebesluit. In januari 2021 bevestigde het Grondwettelijk Hof, naar aanleiding van een procedure aangespannen door enkele mensen van Beperk de Straling en VEHS Vlaanderen, dat inderdaad elke netgebruiker het recht heeft om te kiezen voor een niet-stralende/bekabelde in plaats van een draadloos communicerende meter (zie het arrest en persbericht van het Grondwettelijk Hof). Dit recht is dus niet beperkt tot mensen met elektrohypersensitiviteit.

Goed om weten: eigenaars van zonnepanelen kunnen de digitale meter weigeren tot begin 2025.

Praktisch: van zodra je de brief van Fluvius ontvangt over de geplande installatie van de slimme gas- en/of elektriciteitsmeter, raden we je aan om hen telefonisch te contacteren en mee te delen dat je op basis van het Energiebesluit en het arrest 5/2021 van het Grondwettelijk Hof een meter zonder stralingsblootstelling wenst om je gezondheid te beschermen. En dat je ofwel je analoge meter(s) wil behouden, ofwel een bekabelde digitale meter wenst (zonder buitenantenne! zie verder), ofwel een digitale meter met uitgeschakelde draadloze communicatiemodule. (Een analoge meter is vanuit gezondheidsoogpunt de beste keuze want deze veroorzaakt geen ongezonde ‘dirty electricity’.) Verstuur ook zo snel mogelijk een aangetekende brief naar Fluvius (en de onderaannemer indien het geen Fluvius-technicus is die de installatie gaat doen).

=> Gebruik onze modelbrief om een bekabelde, niet-stralende digitale meter aan te vragen (laatste update 03/01/2024):

  • Modelbrief installatie van elektriciteits- en gasmeter.
  • Modelbrief installatie van zowel elektriciteits-, gas- en watermeter.
  • Modelbrief installatie watermeter.

Lees meer...