Gsm / smartphone

Koninklijk besluit betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het specifieke absorptietempo van mobiele telefoons en betreffende de reclame voor mobiele telefoons - 30/7/2013

 

De volledige tekst vindt u hier.

 

"Op elke plaats van verkoop aan de consument wordt de nominale SAT-waarde van mobiele telefoons weergegeven in de onmiddellijke omgeving van een mobiele telefoon waarop deze betrekking heeft (...) Op de plaats van verkoop, wordt op zichtbare en leesbare wijze een verklaring gegeven voor de categorieën A, B, C, D en E voor de nominale SAT-waarde, samen met de volgende mededeling :

« Denk aan uw gezondheid - gebruik uw mobiele telefoon met mate, bel met een oortje en kies voor een toestel met een lagere SAT-waarde (SAR-waarde) ».


"De reclame die het gebruik van mobiele telefoons aanprijst gericht aan kinderen jonger dan zeven jaar, is verboden."

 

Bedenking Beperk de Straling: een lagere SAT/SAR-waarde is niet noodzakelijk veiliger, net zoals light sigaretten niet gezonder zijn. Zie ons artikel: 'Zijn gsm's met een lagere SAR-waarde veiliger en heeft een labeling-systeem zin?'

 

 

 

----------------

 

Art. 2. § 1. Op elke plaats van verkoop aan de consument wordt de nominale SAT-waarde van mobiele telefoons weergegeven in de onmiddellijke omgeving van een mobiele telefoon waarop deze betrekking heeft, bij de andere technische specificaties.De nominale SAT-waarde van mobiele telefoons wordt ook weergegeven bij verkoop op afstand, via internet, als er ook andere technische specificaties van het toestel worden weergegeven. In dat geval wordt de SAT-waarde een onderdeel van deze specificaties.

 

De nominale SAT-waarde wordt weergegeven overeenkomstig de voorschriften van artikel 4.

§ 2. Fabrikanten, invoerders en verdelers die mobiele telefoons op de Belgische markt aanbieden, delen de nominale SAT-waarde mee aan de afnemers van hun producten voor de weergave op de verkoopplaats conform paragraaf § 1.

Art. 3. Alle reclame voor mobiele telefoons vermeldt de nominale SAT-waarde indien de reclame ook andere technische specificaties vermeldt.

De nominale SAT-waarde wordt weergegeven overeenkomstig de voorschriften van de artikel 4.
Indien de reclame alleen betrekking heeft op het merk zonder bepaalde modellen van mobiele telefoons in het bijzonder te vermelden, is de vermelding van de nominale SAT-waarde niet vereist.

Art. 4. De nominale SAT-waarde wordt weergegeven op volgende wijze :

1° de waarde wordt uitgedrukt in watt per kilogram (W/kg) en voorafgegaan van de vermelding « SAT »;
2° de waarde wordt tot op één decimaal vermeld, met uitzondering van waarden kleiner dan 0,1 W/kg, waarvoor het eerste van nul verschillend cijfer wordt vermeld;

de waarde wordt vergezeld van een vermelding van de categorie (A, B, C, D, of E) tot welke de mobiele telefoon behoort :

A : voor de SAT-waarde kleiner dan 0,4 W/kg,
B : voor de SAT-waarde gelijk aan of groter dan 0,4 W/kg, maar kleiner dan 0,8 W/kg,
C : voor de SAT-waarde gelijk aan of groter dan 0,8 W/kg, maar kleiner dan 1,2 W/kg,
D : voor de SAT-waarde gelijk aan of groter dan 1,2 W/kg, maar kleiner dan 1,6 W/kg,
E : voor de SAT-waarde gelijk of groter dan 1,6 W/kg, maar kleiner dan of gelijk aan 2 W/kg;

4° de waarde en de overeenkomende categorie zijn gemakkelijk leesbaar en goed zichtbaar. De lettergrootte is niet kleiner dan de grootste lettergrootte gebruikt voor de presentatie van de andere technische specificaties van het product.

Art. 5. Op de plaats van verkoop, inclusief verkoop op afstand, via Internet, en in de onder artikel 3 omschreven reclame, wordt op zichtbare en leesbare wijze een verklaring gegeven voor de categorieën A, B, C, D en E voor de nominale SAT-waarde, samen met de volgende mededeling :

« Denk aan uw gezondheid - gebruik uw mobiele telefoon met mate, bel met een oortje en kies voor een toestel met een lagere SAT-waarde (SAR-waarde) ».


Art. 6. De reclame die het gebruik van mobiele telefoons aanprijst gericht aan kinderen jonger dan zeven jaar, is verboden.

Art. 7. De overtredingen op de bepalingen van artikelen 2, 4 en 5 worden opgespoord, vervolgd en bestraft overeenkomstig de bepalingen van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers.

Art. 8. De overtredingen op de bepalingen van artikelen 3, 4, 5 en 6 worden opgespoord, vervolgd en bestraft overeenkomstig de bepalingen van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

 

 

Bedenking Beperk de Straling: een lagere SAR-waarde is niet noodzakelijk veiliger, net zoals light sigaretten niet gezonder zijn. Zie ons artikel: 'Zijn gsm's met een lagere SAR-waarde veiliger en heeft een labeling-systeem zin?'