Slimme meters

Misleidend rapport over stralingsblootstelling digitale watermeters - niet “1 à 4” stralingspulsen per dag maar 5.400!

                               Stralingsmeting bij een digitale watermeter.

Momenteel worden in Vlaanderen niet enkel digitale elektriciteits- en gasmeters uitgerold, maar ook digitale watermeters. Vaak worden ze tegelijkertijd geïnstalleerd. Er wordt beweerd dat de stralingsblootstelling door deze nieuwe watermeters minimaal is. Watermaatschappij Water-link heeft namelijk een meetrapport laten opstellen waarin wordt gesteld dat deze watermeters slechts 1 à 4 stralingspulsen per dag zouden uitzenden. Onder meer daarom heeft de Vlaamse regering (minister Demir) beslist om geen stralingsvrij/bekabeld alternatief te voorzien.

Nu blijkt echter dat het meetrapport van Water-link volstrekt misleidend is en slechts gebaseerd op één model van de digitale watermeter. De andere modellen digitale watermeters van Water-link zorgen voor maar liefst 5.400 pulsen per dag, dat wil zeggen een hoge stralingspiek om de 16 seconden! Deze modellen worden echter volledig verzwegen in het meetrapport!
De stralingsblootstelling door digitale watermeters kan in werkelijkheid dus zeer hoog zijn, met quasi onophoudelijke stralingspulsen, 24u op 24.

Lees meer...

Worldwide testimonies about smart meters

http://cellphonetaskforce.org/worldwide-testimonies-about-smart-meters/

"Jennifer Andree is a New Mexico resident who was severely injured by a smart meter “that has completely devastated my life.” She is a nurse and a veteran who knew nothing about smart meters until she was injured by one. This occurred on Kirtland Air Force Base in New Mexico. “For three and one-half months,” she writes, she slept with her head approximately one foot away on the other side of a wall from an electrical panel containing two electric smart meters. “Anything that carries an electric current or emits any radiation” now causes her headaches, brain fog, and internal burning. “I can no longer tolerate living in an urban environment,” she writes, “so I have moved to South Dakota, to a cleaner environment in the country. Because of the harms I was exposed to, I am separated from my family, which has contributed to my suffering… I have a nursing license, but can no longer work in my profession.”

Maryann McCabe writes from the UK: “From the time [the smart meter] was turned on, I could not walk around in my flat, I could not write an email, I could not think and I could not sleep. It was an absolute nightmare until it was switched off.”

Harriet Greene, formerly of New Mexico, writes: “I was able to opt out and keep my old meter. Everybody I talk to who was forced to accept smart meters has complained of numerous effects.”

Lees meer...

Frankrijk: rechtbank verplicht de netbeheerder om een slimme meter te verwijderen wegens gezondheidsproblemen

Opnieuw een juridische overwinning tegen verplichte slimme meters in Frankrijk: man wint rechtszaak tegen de netbeheerder Enedis, die door de rechtbank verplicht werd de slimme meter te verwijderen en te vervangen door een analoge meter. Voor de installatie van de meter had de man geen enkele gezondheidsklacht. Onmiddellijk na de installatie kreeg hij last van luid en schel oorsuizen dat dag en nacht aanwezig was en dat hem tot wanhoop dreef. In Frankrijk maken de slimme meters, daar aangeduid als ‘Linky’, gebruik van de powerline-technologie (communicatie via het elektriciteitsnet zelf), wat zorgt voor sterke vuile stroom die van alle elektriciteitskabels in huis ‘afstraalt’ (zie video in de commentaar).

Het lokale stop slimme meters-collectief in de Loire-regio hoopt dat de uitspraak zal leiden tot vereenvoudigde administratieve procedures voor alle klanten om een slimme meter te laten verwijderen in geval van gezondheidsproblemen/elektrohypergevoeligheid.

Lees meer...

Fluvius weet goed genoeg wat een echt bekabelde meter is - ethernetbekabeling werd reeds gebruikt in pilootproject

De bekabelde, stralingsvrije digitale meter die Fluvius volgens het Energiebesluit en een arrest van het Grondwettelijk Hof moet voorzien blijkt helemaal niet bekabeld te zijn. De “bekabelde” meter van Fluvius blijkt te communiceren via een 4G-buitenantenne die op de gevel of aan de rooilijn wordt geplaatst en waarvoor men bovendien een absurd hoge kostprijs moet betalen (340 tot 1700€), wat neerkomt op pure afpersing.

Het is duidelijk dat Fluvius, met de steun van energieregulator VREG en minister Demir, de boel belazert en mensen met bezorgdheid over stralingsblootstelling in het gezicht uitlacht. Ze lappen de wet, de democratie en de rechtspraak aan hun laars en het is hoogst verontrustend dat de regulator en minister Demir, ondanks herhaald aandringen, weigeren om in te grijpen.

Fluvius weet goed genoeg wat een écht bekabelde digitale meter is. In een pilootproject uit 2014 werden namelijk digitale meters geïnstalleerd die communiceerden via een ethernet-verbinding.

In dat pilootproject werd duidelijk aangetoond dat een digitale meter perfect kan communiceren via een ethernetkabel en via de internetmodem van de netgebruiker. In het eindrapport van dat project stond namelijk:

“Aangezien de meeste klanten over een breedband internettoegang beschikken, lijkt het evident om deze te gebruiken om de beveiligde gegevens door te sturen. Er werd hiervoor een specifieke “tunnel” gecreëerd om de gegevens van de slimme meters door te sturen naar de centrale systemen. Dit zonder (negatieve) beïnvloeding van de services van klant/bewoner.”


Lees meer...

Onze briefwisseling met Fluvius over de "bekabelde" digitale meterBegin januari 2023 stuurden we een brief naar Fluvius (zie onder en in deze PDF) om verduidelijking te vragen over de “bekabelde” digitale meter met buitenantenne. We vroegen wanneer er een écht bekabelde meter zal komen en of het aanbieden van een niet-stralende, niet-communicerende digitale meter geen eenvoudig en betaalbaar alternatief kan zijn.

Eind januari ontvingen we een antwoord van Fluvius, waarin zij allerhande bespiegelingen meegeven over het feit dat de stralende digitale meters aan de blootstellingsnormen voldoen en dat er zogezegd geen aangetoonde link zou zijn tussen straling en gezondheidsproblemen, wat uiteraard volstrekt onwaar is. Ze doen ook uitspraken over het aantal uitgezonden signalen die duidelijk niet overeenstemmen met het meetrapport op vraag van de Vlaamse overheid.

In februari stuurden we dan ook een nieuwe brief naar Fluvius (zie onder en in deze PDF) waarin we ten eerste deze foutieve statements uitgebreid weerleggen en waarin we ten tweede aangeven dat deze bespiegelingen totaal niet ter zake doen. We leven immers in een democratische rechtsstaat en de democratisch verkozen volksvertegenwoordigers, met name het Vlaams Parlement, hebben in 2018/2019 reeds beslist, na een reeks hoorzittingen, dat iedere netgebruiker recht heeft op een alternatief zonder stralingsblootstelling. Die wettelijke bepaling werd bovendien bekrachtigd door het Grondwettelijk Hof, het hoogste rechtsorgaan in ons land.

Fluvius kan dus niet als een alleenheerser beslissen om onder dwang en onder dreiging van boetes en dagvaardingen straling veroorzakende digitale meters of buitenantennes aan mensen op te dringen.

We wijzen Fluvius erop dat het technisch perfect mogelijk is om een digitale meter te laten communiceren via ethernet, glasvezel of coax en dat dit in verschillende landen zo reeds wordt toegepast.

Als dit toch te moeilijk zou zijn kan eenvoudigweg een niet-stralende, niet-communicerende digitale meter ter beschikking worden gesteld. Zo is het o.a. in Wallonië en op vele plaatsen in de VS geregeld.

Nog een andere mogelijkheid zou kunnen zijn om een digitale meter te ontwikkelen waarbij men manueel (door op een knop te drukken) één keer per maand of per jaar een kort signaal kan versturen om het verbruik door te geven, zodat meteropname door een technieker niet meer nodig is.

Het ideaal voor ons is echter dat mensen die dat willen gewoon een analoge meter kunnen behouden, vanwege de vuile stroom die àlle digitale meters veroorzaken, ook de niet-stralende.


We besluiten onze brief door aan te geven dat het aanbieden van een stralingsvrij alternatief op geen enkele manier een bedreiging vormt voor het geheel van het smart grid project. De ervaring in het buitenland toont aan dat een smart grid perfect kan functioneren, zelfs al zou er een beperkt aandeel niet-communicerende meters zijn.

Het uitblijven van een stralingsvrij alternatief en het manu militari opdringen van ongewenste, permanente stralingsblootstelling zal daarentegen leiden tot blijvend wantrouwen en vijandigheid tegenover de digitale meter, Fluvius en de VREG, conflicten bij installatie, negatieve berichten en publiciteit op sociale media en in de reguliere media, rechtszaken, etc., met uiteindelijk een nefaste impact op de verdere uitrol en acceptatie van de digitale meter.

Het is met andere woorden in ieders belang dat er snel een constructieve, pragmatische oplossing komt en dat de wet en rechtspraak wordt gerespecteerd.

Lees hieronder de twee brieven die we naar Fluvius stuurden (met Minister Demir, de VREG en de Vlaamse parlementsleden in de Commissie Leefmilieu in cc).


*** Wilt u ons werk en onze rechtszaken steunen? Elke bijdrage op onze crowdfundingrekening is welkom: BE46 9733 6272 2036. We hebben nog 6500€ nodig om de lopende rechtszaken (o.a. tegen de stralende digitale watermeter) te kunnen financieren. ***

Lees meer...

'Vuile stroom' bij digitale elektriciteitsmeters


Een meetrapport uit Noorwegen toont aan dat de nieuwe digitale/slimme elektriciteitsmeters sterke ‘dirty electricity’ (vuile stroom) op de elektriciteitsleidingen in huis veroorzaken en daardoor voor gezondheidsproblemen kunnen zorgen.

Dat betekent dus dat ook de bekabelde slimme elektriciteitsmeters, die geen hoogfrequente straling uitzenden, toch nog een gezondheidsrisico inhouden en voor klachten kunnen zorgen bij met name (elektro)gevoelige personen.

Het meetrapport en ook andere referenties over de schadelijkheid van dirty electricity zullen binnenkort gebruikt worden in een rechtszaak in Noorwegen, aangespannen door mensen die ziek werden door deze nieuwe elektriciteitsmeters, zelfs met uitgeschakelde draadloze communicatie.

Hieronder de vertaling van het artikel verschenen op de website van de Environmental Health Trust over het Noorse meetrapport (voor de hyperlinks naar de bronnen, zie het originele artikel):

Lees meer...

Stralingsrisico’s slimme meters voor elektriciteit en gas: Grondwettelijk Hof erkent recht op een bekabelde digitale meter

Vandaag in het nieuws is dat het Grondwettelijk Hof op 14 januari besliste om de tijdelijke instandhouding van het compensatiemechanisme en het prosumententarief te vernietigen. Wat niet in het nieuws kwam en belangrijker is dan centen, is de beslissing van het Hof over onze gezondheid.

Ter bescherming tegen elektromagnetische straling stelt het Hof dat de machtiging aan de Vlaamse Regering zo moet worden geïnterpreteerd dat elke netgebruiker kan kiezen voor een communicatie via bekabeling in plaats van een draadloze communicatie.

Ook wie zonnepanelen heeft en bezorgd is om de mogelijke gezondheidseffecten van de draadloze digitale meter, kan hier dus beroep op doen. Op die manier kan men voorlopig zijn voordeel én ook in de toekomst zijn gezondheid houden.

Deze laatste uitspraak doet het Hof in antwoord op een beroepschrift dat we ingediend hebben in december 2019 tegen de verplichte installatie van de digitale of ‘slimme’ elektriciteits- en gasmeter.

De digitale meters die netbeheerder Fluvius momenteel uitrolt in Vlaanderen, zenden quasi continu radiofrequente elektromagnetische signalen uit, waarvan vele wetenschappelijke studies aantonen dat ze schadelijk zijn en waar vele mensen gezondheidsproblemen door ondervinden. Het is dus onaanvaardbaar dat de overheid de blootstelling hieraan in de eigen woonst verplicht maakte. Met de mogelijkheid om de stroom af te sluiten voor wie weigert.

Lees meer...

Beroep tegen versnelde uitrol digitale meter

Op 3 december 2019 hebben een aantal mensen van Beperk de Straling en de Vereniging ElektroHyperSensitiviteit Vlaanderen (VEHS) beroep aangetekend tegen de verplichte plaatsing van de draadloze digitale meter voor elektriciteit en gas. We verwachten een uitspraak dit najaar. We hopen dat hiermee de verplichting vervalt, een weigering kan immers leiden tot het afsluiten van de stroom- en gasvoorziening.

Er werd een bekabelde meter beloofd, tegen 1 januari 2023. Maar de kans dat die er komt vooraleer ons een draadloos exemplaar wordt opgedrongen, is heel wat kleiner geworden.
In een besluit van 17/07/2020 werd immers beslist over de versnelde uitrol van de digitale meter tegen juli 2029 in plaats van januari 2034.

Dit heeft volgende consequenties:

Lees meer...

Persbericht: procedure bij het Grondwettelijk Hof tegen de verplichte digitale meter

Persbericht 10/02/2020 - In december 2019 hebben een aantal personen van Beperk de Straling en de Vereniging ElektroHyperSensitiviteit Vlaanderen (VEHS) een bezwaarschrift ingediend bij het Grondwettelijk Hof tegen de verplichte installatie van de digitale of ‘slimme’ meter voor elektriciteit en gas.

De digitale meters die netbeheerder Fluvius momenteel uitrolt in Vlaanderen, zenden de hele tijd radiofrequente elektromagnetische signalen uit, waarvan honderden wetenschappelijke studies aantonen dat ze schadelijk zijn en waar vele mensen gezondheidsproblemen door ondervinden. Het is dus onaanvaardbaar dat de overheid de blootstelling hieraan in de eigen woonst verplicht maakt.

De overheid heeft in een Besluit voorzien dat iedereen vanaf 2023 (tegen betaling) voor een bekabelde digitale meter kan kiezen, normaliter dus zonder stralingsblootstelling. Een bekabelde meter is echter niet overal praktisch toepasbaar en dus niet voor iedereen een oplossing. Het biedt ook geen oplossing voor de schending van de privacy.

Het doel van de procedure is om in het Energiedecreet zelf het recht te verankeren op een elektriciteits- en gasmeter zonder stralingsblootstelling, omwille van gezondheidsredenen. Ook wordt gevraagd om de verplichting tot installatie te schrappen.

De burgergroeperingen Beperk de Straling en de Vereniging ElektroHyperSensitiviteit Vlaanderen (VEHS) vinden dat iedereen de garantie moet krijgen op een stralingsvrije elektriciteits- en gasmeter, ook in situaties waarin bekabeling niet mogelijk is. Idealiter zou ieder die dat wenst zijn analoge meter moeten kunnen behouden, of een niet-geconnecteerde digitale meter krijgen die geen informatie doorzendt naar de netbeheerder, noch draadloos, noch via de kabel. In het buitenland wordt een dergelijke mogelijkheid tot ‘opt-out’ meer en meer de standaard, als gevolg van intensief protest vanuit de bevolking.

Het geld voor de rechtszaak werd ingezameld via een crowdfundingactie.

Lees meer...

Parlementaire hoorzitting digitale meters: VEHS vraagt opt-out

Onze collega’s van Vereniging ElektroHyperSensitiviteit Vlaanderen (VEHS) hebben woensdag 17/10/2018 in de Commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement gepleit voor een opt-out (weigermogelijkheid) voor de digitale meter. Een opt-out is een noodzaak voor mensen met EHS, maar zou voor iedereen mogelijk moeten zijn. In meer en meer landen en regio’s wordt een dergelijke opt-out voorzien, waarom niet in Vlaanderen?

De uitstekende presentatie van VEHS is te herbekijken hier (van 1:22:00 tot 1:45:21; verderop komen ze ook nog even aan bod bij de antwoorden op de vragen van de commissieleden):


U kunt de PowerPoint presentatie hier downloaden.

Zie ook: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1276072

Er zijn drie mogelijkheden voor een opt-out:
- behoud analoge meter
- digitale meter zonder draadloze communicatiefunctie
- digitale meter die met de kabel verbonden wordt

Lees meer...

We vragen het Vlaams Parlement om een mogelijkheid tot opt-out voor digitale meters

Binnenkort vinden in het Vlaams Parlement hoorzittingen plaats over de digitale of slimme meter. Naar aanleiding hiervan verstuurden wij nogmaals een schrijven naar de leden van de Commissie Leefmilieu om te vragen naar een opt-out, namelijk de keuzemogelijkheid voor een meter zonder draadloze communicatiefunctie. Als het in andere landen en regio's mogelijk is, waarom dan niet in Vlaanderen?

Digitale meters - wij vragen een mogelijkheid tot opt-out (zoals in Nederland, Australië, de VS, …)

Geacht lid van de Commissie Leefmilieu & Energie,
Geacht parlementslid,

Lees meer...

Nieuwe brochure over digitale meter - help ze mee te verspreiden!

Voorplat brochure digitale meter

Laatste update: 23/02/2023.

Er is een brochure beschikbaar die u kunt gebruiken om mensen in uw omgeving te informeren over de vele nadelen van de digitale of 'slimme' elektriciteitsmeter:

Digitale meters: aan wat mag u zich verwachten? (PDF)

Print deze brochure zelf af (recto verso, vervolgens in 3 plooien) en help mee om ze massaal te verspreiden!

(Als het document niet goed afdrukt kunnen wij u het document ook als Word-bestand bezorgen.)

 

 

Lees meer...

'Keuzevrijheid voor digitale meters is noodzakelijk', stellen ook de Liga voor Mensenrechten en Datapanik

mensenrechten.be / datapanik.org (17/04/2018) - Keuzevrijheid voor digitale meters is noodzakelijk

De Vlaamse overheid is van plan om vanaf 2019 de digitale of ‘slimme’ elektriciteitsmeter verplicht te installeren in elk huis in het Vlaams gewest. Overheden en bedrijven verkopen het invoeren ervan als een succesverhaal. In persmededelingen gaat het altijd over de voordelen en de noodzaak: er is geen alternatief. Toch roepen geconnecteerde meters ernstige vragen op over onze fundamentele rechten als burger in heel het verhaal. Het stuit ons tegen de borst dat de ontwerptekst van de wet voorziet dat mensen verplicht zullen zijn de meter te aanvaarden. Terwijl een aantal problemen in het vage gehouden of zelfs compleet genegeerd worden.

Naast de gezondheidsproblemen die slimme meters volgens sommigen kunnen veroorzaken, houden slimme meters enorme risico’s in inzake privacy en veiligheid van onze persoonlijke data.

Lees meer...

Straks leven we allemaal in een Big Brother-huis

Binnenkort zijn we allemaal verplicht om een digitale meter te laten plaatsen. Maar schrijver Marc Reugebrink wil zijn verbruiksgegevens niet delen met een bedrijf. In een opinie voor De Standaard legt hij uit waarom hij het een wel heel slecht idee vindt dat een bedrijf met commerciële belangen straks ongevraagd in uw huis zal kunnen binnenkijken:

Straks leven we allemaal in een Big Brother-huis

Daar is hij weer: de ‘slimme’ meter. In 2012 had ik in mijn slaap­kamer in Gent al eens iemand van Eandis bij mijn meterkast staan die beweerde dat ik verplicht was om in het kader van een ‘proefproject’ waarvoor mijn wijk was uitverkoren, ‘gratis!’, een slimme meter te laten plaatsen. Burgervader Daniël Termont (SP.A) had in een begeleidend foldertje ‘een warme oproep’ gedaan mee te doen, want die slimme meter was ‘het energieverhaal van de toekomst’, de enige mogelijkheid om de grote uitdagingen waarvoor het energielandschap staat, het hoofd te bieden, schreef hij. De proef was blijkbaar al geslaagd voordat ze begonnen was, concludeerde ik. Ik had Eandis al eerder laten weten van deelname af te zien, maar de medewerker in mijn slaapkamer stelde dat ik mee móést doen, anders zouden mijn gas en elektriciteit worden afgesloten.

Lees meer...

'Vlaming krijgt digitale meter door de strot geduwd' stelt Test Aankoop


De Standaard
- "Vanaf 2019 wordt de digitale meter ingevoerd en verdwijnt de analoge meter met draaiteller uit de Vlaamse woningen. Bedoeling van de invoering van de nieuwe ‘slimme’ meter is dat de gebruiker straks een lagere factuur kan krijgen omdat de netbeheerder op het goedkoopste moment stroom zal kunnen kopen.

Maar omdat die meter gegevens uitwisselt met de netbeheerder en vice versa, staan sommige Vlamingen om privacy- en andere redenen niet te springen voor de aanschaf. Het probleem? Als consument kan je niet ‘neen’ zeggen, waarschuwt Test-Aankoop. In het huidige ontwerp van decreet zal volgens de consumentenorganisatie de netbeheerder de levering van elektriciteit of aardgas kunnen afsluiten als de consument weigert zijn oude meter te laten vervangen.

Lees meer...

Ook Europese consumentenorganisatie pleit voor vrije keuze slimme meters

Ook de Europese consumentenorganisatie BEUC pleit er in haar rapport 'Protecting and empowering consumers in future smart energy markets' zeer duidelijk voor om slimme meters niet verplicht te maken. Iedereen zou moet kunnen weigeren, zonder extra kosten.

“Consumers should freely choose if they want to use smart meters in their homes. This is particularly important where consumers are required to pay for it. When consumers do not accept a smart meter, they should not bear any additional costs.” (pagina 3)

Lees meer...

Rob Beenders: Juiste cijfers over digitale elektriciteitsmeter zijn nodig

hbvl.be/spa.be - Vlaams Parlementslid Rob Beenders (sp.a) wil dat de studie van energieregulator Vreg geactualiseerd wordt. Hij reageert daarmee op de uitleg van Andries Gryffroy (N-VA) in onze donderdagkrant die zei dat de uitrol van de digitale elektriciteitsmeter zo'n half miljard minder zal kosten dan de 1,3 miljard waar de studie van uitgaat. Volgens Gryffroy zal de consument ook minder dan de voorziene 16 euro per jaar moeten betalen.

“Aan dat cijfergegoochel van Gryffroy hebben we niks, dus vraag ik om de Vreg-studie van 2017 te actualiseren”, zegt Beenders. “In die studie staat trouwens zeer duidelijk dat gezinnen die minder dan 3.500 kWh per jaar verbruiken, meer zullen betalen. De Vlaming verdient bij zo’n groot project duidelijkheid, geen schattingen van de N-VA.” Beenders wijst erop dat hij niet tegen de uitrol van de slimme meters op zich is. “Maar waarom zou je de mensen niet de keuze geven?”

Lees meer...

Opt-out mogelijkheid "slimme" meter in Nederland

Optout Nederland
In Nederland heeft de consument het recht om de "slimme" meter te weigeren (behoud elektromechanische meter) of om de communicatiefunctie van de slimme meter te laten uitschakelen, uit bezorgdheid voor de privacy. 

  • Brief van de bevoegde minister aan de netbeheerders, die ook verstuurd werd naar de gehele woningbranche/installatiebranche/energiesector.
  • Memo van het ministerie van Binnenlandse zaken.

In de Nederlandse wet zelf is er dan ook uiteraard geen sprake van een verplichting voor de consument om de slimme meter te aanvaarden.

Eenzelfde regeling geldt in de UK, waar men de slimme meter op eender welk moment ook opnieuw kan laten vervangen door een elektromechanische meter. In Frankrijk is evenmin een verplichting voorzien in de wet.

Minister van Energie Tommelein weigert echter een mogelijkheid tot keuzevrijheid te voorzien, tegen de herhaaldelijke adviezen in van de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen; het recentste advies vindt u terug hier, zie p.18)

Lees meer...