WiFi

Vlaamse regelgeving vergunning zendmasten maakt de burger monddood.

 

Bewoners van Oostende en Turnhout kregen onderstaand antwoord van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Dienst Milieu & Gezondheid). Ze contacteerden het departement nadat zij vernamen dat er een stedenbouwkundige vergunning ten gunste van Mobistar werd afgeleverd voor het plaatsen van zendantennes op een laag gebouw middenin een woonzone en in de onmiddellijke buurt van scholen en kindercrèches.

 

In beide gevallen werd de vergunning toegekend zonder de beschikking te hebben over noch een technisch plan, noch het conformiteitsattest, afgeleverd door het BIPT. Het BIPT is nochtans aangesteld om de straling  en de invloed hiervan in de onmiddellijke omgeving (ingediend via een technisch plan van de telecomoperator) te toetsen aan de wettelijk opgestelde gewestelijke stralingsnormen.

 

Het is zonneklaar dat de nieuwe Vlaamse regelgeving met medewerking van het kabinet van Schauvliege de vergunningsaanvragen ten gunste van de telecomoperatoren versoepelt. De bevoegdheid van het door het kabinet van Schauvliege aangestelde instantie ter controle van de stralingsnormen en het afleveren van de conformiteitattesten, met name het BIPT, wordt bewust gefnuikt.

 


 

Het antwoord van het Departement LNE luidt als volgt:

 

"Bij de beoordeling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor een gsm-mast wordt rekening gehouden met de invloed op leefmilieu en gezondheid. Daarvoor wordt inderdaad verwezen naar het conformiteitattest. Die aflevering van dat attest staat los van de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning. Dat betekent dat een antenne-eigenaar zowel de stedenbouwkundige vergunning als het conformiteitattest moet hebben om een antenne in gebruik te kunnen nemen, maar dat de volgorde van aanvragen niet vastgelegd is in de wetgeving. De antenne-eigenaar kan dus ofwel eerst het attest of wel eerst de stedenbouwkundige vergunning aanvragen. Beide procedures zijn mogelijk. In dit geval heeft Mobistar ervoor gekozen eerst de bouwvergunning aan te vragen.


Momenteel is er dus nog geen aanvraag voor een conformiteitattest bij ons ingediend voor deze locatie. Mobistar mag de antennes niet in gebruik nemen voordat de Vlaamse overheid het attest heeft afgeleverd. In principe mag Mobistar de antennes wel al plaatsen, maar zonder ze in gebruik te nemen omdat daarvoor het attest nodig is. Dat attest geeft immers aan de normen gerespecteerd worden. Nadat het attest is afgeleverd, kan u het raadplegen via www.sites.bipt.be. Als u daar zoekt op sitecode 16947, kan u de site waar de antennes geplaats worden terugvinden (momenteel dus nog zonder attest). Ook de gemeente krijgt tegelijk met de operator het conformiteitsattest toegestuurd per mail.


Hopelijk kan deze mail uw vragen beantwoorden. Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen. Meer informatie vindt u ook op www.lne.be/zendantennes."

 

 

Het BIPT laat ons bij navraag weten dat zij in beide gevallen niet op de hoogte zijn van een aanvraag, een technisch dossier en geen conformiteitattest hebben afgeleverd.  Daardoor staan beide locaties ook niet aangeduid op de website van het BIPT. In het geval van Turnhout werd het BIPT enkel geïnformeerd over “een project”.

 

“Bij de beoordeling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor een gsm-mast wordt rekening gehouden met de invloed op leefmilieu en gezondheid. Daarvoor wordt inderdaad verwezen naar het conformiteitattest”, aldus LNE,  mogen wij ons dan de vraag  stellen hoe een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor een gsm-mast  kan beoordeeld worden zonder een conformiteitattest  en waarop de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar zich dan motiveert om de vergunning wel toe te kennen?

 

“Dat betekent dat een antenne-eigenaar zowel de stedenbouwkundige vergunning als het conformiteitattest moet hebben om een antenne in gebruik te kunnen nemen, maar dat de volgorde van aanvragen niet vastgelegd is in de wetgeving. De antenne-eigenaar kan dus ofwel eerst het attest of wel eerst de stedenbouwkundige vergunning aanvragen. Beide procedures zijn mogelijk. In dit geval heeft Mobistar ervoor gekozen eerst de bouwvergunning aan te vragen”.


Men zou kunnen stellen dat een aannemer op basis van een via dergelijke procedure verkregen vergunning eerst met de dakwerken begint en wanneer de ruwbouw er staat, aan de graafwerken begint voor de kelder en dan pas de plannen doorstuurt naar de stedenbouwkundige dienst.

 

Het is zonneklaar dat de nieuwe Vlaamse regelgeving met medewerking van het kabinet van Schauvliege  de vergunningsaanvragen ten gunste van de telecomoperatoren versoepelt.

 

De bevoegdheid van de door het kabinet van Schauvliege aangestelde instantie ter controle van de stralingsnormen en het afleveren van de conformiteitattesten, met name het BIPT, wordt bewust gefnuikt.  De bevoegdheid (BIPT) als adviserend en controlerend orgaan ter bescherming van de gezondheid van de bevolking tegen stralingsbelasting wordt hierdoor  letterlijk ontnomen waarbij het BIPT dus nog enkel mag optreden nadat de zendantennes reeds werden geplaatst.

 

Het gevaar is niet onbestaande dat operatoren hun zendmasten zonder medeweten van het BIPT en de omwonenden  en zonder conformiteitattest  toch in werking zullen zetten. Wie zal dit trouwens kunnen controleren?

 

Nota bene: De illegale zendmasten van Mobistar op het KTA in Schoten zijn nog steeds in werking ondanks een Proces Verbaal.

 

Het is ook zonneklaar dat de het kabinet van Schauvliege de burger en de gemeentebesturen monddood maakt:

 

1. Het ontbreken van een openbaar onderzoek (Turnhout) met de motivering dat het opstarten van een openbaar onderzoek niet wettelijk vereist is. De burger is dus NIET op de hoogte van een vergunningsaanvraag.

 

2. Summiere informatie van de telecomoperator:  'plaatsen telecommunicatiestation, -cabine of-antennes' zonder vermelding aantal en type.

 

3. Vervalsing van kadasterplannen of op zijn minst het bewust ‘anders’ omschrijven van de omgeving. Locaties van scholen of woonzone’s worden weggelaten of weg’gegomd’.

 

4. Noch de bevolking, noch de gemeentebesturen kunnen goed gedocumenteerde bezwaarschriften opstellen door het het niet beschikken over de nodige informatie, technische dossiers en het ontbreken van een conformiteitattest.

 

5. De gemeentebesturen kunnen enkel advies geven en zijn niet bevoegd voor het afleveren van de vergunningen.

 

Wij vragen hierbij dat het kabinet Schauvliege met directe ingang dit soort praktijken een halt toeroept.