Slimme meters

Testproject met stralende "slimme" watermeters in Antwerpen - BDS reageert

Naast de "slimme" elektriciteitsmeters die eraan komen, dreigen nu ook "slimme" watermeters voor bijkomende stralingsoverlast te zorgen.

In Antwerpen werd eind 2016 een proefproject gelanceerd met "slimme" watermeters. De Antwerpse watermaatschappij Water-link werkt hiervoor samen met de joint-venture ENGIE Fabricom - Hydroko. Beperk de Straling verstuurde in maart 2017 een brief naar hen alsook naar het Antwerpse stadsbestuur en gemeenteraad om bezorgdheid te uiten over de straling uitgezonden door "slimme" watermeters.

In Frankrijk gaf een rechtbank reeds het bevel tot ontmanteling van een slimme watermeter die maar liefst 10.800 stralingspieken per dag uitzond en die voor acute gezondheidsklachten zorgde.

Beperk de Straling vraagt Water-link om af te zien van overbodige slimme watermeters, of om het aantal uitgezonden signalen alleszins tot een absoluut minimum te beperken, namelijk één maal per maand of per jaar, in functie van de facturatie.

slimme meters water link

Testproject slimme watermeters

De "slimme" watermeters in Antwerpen bevinden zich momenteel in testfase, met installatie van een 1000-tal meters. Na positieve evaluatie van het proefproject is het de bedoeling om over te gaan tot een volledige uitrol van ongeveer 205.000 slimme meters die geplaatst zullen worden over een periode van 3 à 4 jaar.

Water-link omschrijft het project als "potentieel disruptief".

Inderdaad, als men niet de juiste technologische keuzes maakt, riskeren slimme watermeters voor de volksgezondheid bijzonder disruptief te zijn.

10.800 stralingspieken per dag

In december 2016 heeft een Franse rechtbank het bevel gegeven tot ontmanteling van een slimme watermeter bij een persoon die acute gezondheidsklachten ondervond door de elektromagnetische straling uitgezonden door de meter.

Slimme watermeters communiceren namelijk draadloos en zorgen voor blootstelling aan pieken van hoogfrequente elektromagnetische straling. Bij de genoemde slimme watermeter in Frankrijk bleek het te gaan om stralingspieken tot maar liefst 6 Volt per meter, terwijl onafhankelijke wetenschappers een maximale blootstellingsnorm van 0,6 Volt per meter of minder naar voor schuiven. Elektrogevoelige personen ondervinden reeds hinder vanaf 0,06 V/m of minder.

Die stralingspieken doen zich bovendien voor om de 8 seconden, wat neerkomt op maar liefst 10.800 stralingspieken per dag (!).

Stralingsmeting slimme watermeter Lyon Frankijk
Stralingsmeting voor en na afscherming van de "slimme" watermeter met aluminiumfolie,
dat hoogfrequente straling zeer effectief tegenhoudt. 6 Volt per meter zonder afscherming, 0 Volt per meter mét.
Zie het dossier van Next Up over slimme watermeters: www.next-up.org/France/Compteurs_eau.php


In onze brief aan Water-link vroegen wij naar de technische specificaties van de in Antwerpen geïnstalleerde slimme watermeters: wat is het gebruikte vermogen van de slimme watermeters? Welke zijn de veldsterktes in de onmiddellijke nabijheid van de meter? Op welke frequentie zenden de meters? Met welke frequentie (i.e. hoe vaak) worden signalen uitgezonden?. Wij mochten hier tot op heden echter geen antwoord op ontvangen.

Oproep om aantal signalen te minimaliseren

In onze brief aan Water-link en het Antwerpse stadsbestuur stellen we dat men door de juiste technologische keuzes de blootstelling aan straling en de bijhorende risico's gemakkelijk kan minimaliseren. In onze brief geven wij enkele tips mee aan Water-link om slimme watermeters zo veilig mogelijk te maken.

Slimme watermeters laten inderdaad toe dat de meteropnemer de meterstand niet meer binnenin de woning hoeft op te nemen. Dit kan nu op afstand gebeuren, wat sommige mensen en natuurlijk de watermaatschappij zelf als een voordeel kan ervaren. Dit kan echter perfect worden gerealiseerd door meters die in functie van de facturatie slechts heel sporadisch een signaal verzenden, bijvoorbeeld één maal per maand of zelfs per jaar. Men kan ook opteren voor een 'wake up' systeem waarbij er slechts een éénmalig kort signaal met de meterstand wordt verzonden als de meteropnemer dit actief opvraagt.

Extra functies zoals lekkagedetectie verantwoorden naar onze mening geen continu spervuur van elektromagnetische signalen. Te meer omdat waterlekken zich niet zeer frequent voordoen bij particulieren en vaak snel genoeg op andere manieren zichtbaar worden. Een afweging in termen van stralingsbelasting en potentiële effecten op de gezondheid moet worden gemaakt.

Hoe dan ook moet worden vermeden dat deze meters quasi continu elektromagnetische signalen uitzenden met een hoog vermogen, zoals in het genoemde geval in Frankrijk werd vastgesteld.

In onze brief vragen wij welke stappen de stad Antwerpen zal ondernemen om te garanderen dat de nieuwe watermeters geen onnodige blootstelling aan gezondheidsbelastende, potentieel kankerverwekkende straling met zich meebrengen, maar tot op heden ontvinden wij geen enkele respons op ons schrijven.


Big Brother is watching you

Overigens zorgen slimme watermeters net als slimme elektriciteitsmeters voor ernstige vragen rond privacy. Ze laten derden toe om in detail en in real time te weten wanneer we thuis zijn en wat we daar doen. Een Big Brother-maatschappij komt op die manier akelig dichtbij. Het is belangrijk nu te reageren, voor we verder afglijden naar een maatschappij waarin onze hele levenswandel van op afstand kan worden gesurveilleerd en waarin vrijheid een illusie wordt. Hoe dan ook is het noodzakelijk dat voor slimme meters, van welke type dan ook, steeds een mogelijkheid tot opt-out wordt geboden, met behoud van een niet-communicerende meter.

Verder op te volgen dus.