Uncategorised

Uitleendienst stralingsmeter

meetapparatenIn ruil voor een steunbijdrage aan onze vereniging kunt bij ons een gebruiksvriendelijke stralingsmeter uitlenen, per afhaling of verzending via de post. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor meer informatie.

 

 

Achtergrondinfo en weblinks slimme meters

Amerikaanse documentaire 'Take back your power'

Deze documentaire toont heel duidelijk alle problemen verbonden aan slimme elektriciteitsmeters, onder andere de ernstige gezondheidsproblematiek door stralingsblootstelling. Een must-see.

http://takebackyourpower.net/ (online streaming voor 4€, de dvd kan bij ons besteld worden)

https://www.facebook.com/TakeBackYourPower


Rapporten en documenten

Rapport 'Smart meters, smarter practices', rapport door Dr Isaac A Jamieson, in opdracht van de Britse organisatie Radiation Research Trust.

Download deel 1 (PDF).
Download deel 2 (PDF).

 
Links van campagnewebsites:

do_not_install
http://stopsmartmeters.org.uk/

http://stopsmartmeters.org/ (VS)

 

 
Situatie Vlaanderen:

Middenveld weigerachtig tegenover slimme meters: 'Slimme meters niet altijd de slimste oplossing', Metro, 10/5/2012

www.slimmemeters.be

www.digitalemeter.be

 
Controverse over slimme elektriciteitsmeter 'Linky' in Frankrijk:

Visualisation Linky

www.next-up.org/France/Linky.php

http://www.next-up.org/news/restricted/linky.html

http://www.next-up.org/news/restricted/Zigbee.html

Action sensibilisation autocollants et banderoles :
www.next-up.org/France/Linky-Autocollants.php

Adaptation Smart Meters
www.next-up.org/Newsoftheworld/Smart_Meter.php

Le sondage National (flyer) :
www.next-up.org/linky/sondage/

L'enquête Nationale Santé Linky (flyer) :
www.next-up.org/images/Sondage_National_Compteurs_Linky_ERDF.jpg

 

 

Persbericht: wifi op de trein schaadt de gezondheid - 13/01/2014

PERSBERICHT BEPERK DE STRALING, 13/01/2014

(Download als PDF)

WIFI OP DE TREIN SCHAADT DE GEZONDHEID

De nieuwe baas van de NMBS Jo Cornu maakte bekend dat hij werk wil maken van wifi op de trein en in de stations. De werkgroep Beperk de Straling, die sinds 2006 sensibiliseert over de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling, waarschuwt dat dit de stralingsbelasting van treinreizigers nog verder zal verhogen en dat daar belangrijke gezondheidsrisico’s aan verbonden zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie classificeerde gsm en wifi-straling in 2011 immers als ‘potentieel kankerverwekkend’.
Beperk de Straling pleit in een brief aan de NMBS-directie tegen de installatie van wifi op de trein en meent dat op zijn minst coupés zonder wifi moeten worden voorzien, voor personen die niet ongewenst willen worden blootgesteld.

---------------

In 2011 bracht de International Agency For Research on Cancer (IARC), een onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie, hoogfrequente elektromagnetische straling onder in de categorie mogelijk kankerverwekkend. Gsm-straling valt hieronder, maar ook wifi-straling.

In diezelfde 2B categorie bevinden zich ook lood, DDT en acrylnitril (cfr. treinramp Wetteren). Intussen nam de wetenschappelijke bewijslast verder toe en pleiten verschillende wetenschappers, onder meer Dr. Annie Sasco van het IARC zelf, voor een opname in de categorie 2A ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ (1).

Jan Allein, coördinator van Beperk de Straling: “Het is ironisch dat na de treinramp in Wetteren, waarbij het gif acrylnitril vrijkwam, de NMBS nu wifi op alle treinen wil installeren, waarvan de straling door de Wereldgezondheidsorganisatie als even kankerverwekkend wordt beschouwd als het bij de ramp vrijgekomen gif.”

Letterlijk honderden wetenschappelijke studies wijzen op andere schadelijke effecten naast kanker. Onderzoek wijst uit dat elektromagnetische (EM) straling leidt tot schade aan het DNA, een verhoogde doorlaatbaarheid van de hersen-bloedbarrière, schade aan de vruchtbaarheid en het DNA in de voortplantingscellen, neurologische schade en afsterven hersencellen, verstoorde productie van hormonen en neurotransmitters, etc. (2) EM straling wordt verder in verband gebracht met klachten als hoofdpijn, slapeloosheid, oorsuizen, duizeligheid, verminderde concentratie, geheugenproblemen en hartritmestoornissen.

wifi_doodskop

De stralingsbelasting op de trein is nu reeds zeer hoog. Apparaten die op de trein verbinding maken met een mobiel netwerk zenden straling uit op maximaal vermogen, omwille van de verplaatsing en de metalen oppervlakten. De Hoge Gezondheidsraad (HGR) wees er in 2002 reeds op dat het vermogen van een gsm in een voertuig in beweging ongeveer 4 maal hoger ligt dan normaal (3). Bovendien weerkaatst de straling op de wanden. De HGR adviseerde dan ook om de gsm zo weinig mogelijk of niet te gebruiken in de auto of op het openbaar vervoer. De introductie van smartphones en tablets hebben de stralingsbelasting nog exponentieel doen toenemen. Deze apparaten zoeken continu verbinding met een netwerk en zorgen voor honderden stralingspieken per minuut (4). Hierbij ontstaat ook een zeer significante passieve blootstelling van omzittenden (5). Ook niet-gebruikers krijgen de volle lading, kwetsbare personen zoals zwangere vrouwen incluis.

Jan Allein: “Wij vinden het onbegrijpelijk dat gezondheidsoverwegingen geen enkele rol lijken te spelen bij beslissingen over de ingebruikname van wifi op de trein en vinden het onverantwoord dat de NMBS de vele waarschuwingen uit de medische wereld naast zich neerlegt.”

 

Beperk de Straling zal dan ook een brief richten naar de NMBS-directie met de vraag om af te zien van de wifi-plannen (6). Als deze toch zouden worden doorgevoerd, moeten er op zijn minst wifi-vrije coupés worden voorzien, voor kwetsbare personen (bvb. zwangere vrouwen en kinderen) en andere personen die niet ongewenst willen worden blootgesteld.

Overigens kunnen vraagtekens worden geplaatst bij het nut van wifi op de trein. Personen die het nodig achten altijd en overal online te kunnen gaan hebben daar nu reeds de mogelijkheid toe via het 3G/4G-netwerk. Het is onwenselijk en onverstandig om steeds meer netwerken en dus straling bovenop elkaar te accumuleren. De menselijke geest heeft er ook nood aan om af en toe ‘offline’ te zijn. Een treinrit waarbij men even digitaal kan loskoppelen, zou dus wel eens meer kunnen bijdragen aan de (arbeids)productiviteit dan een zoveelste gratis wifi-netwerk.

Referenties:

(1) Zie de studie ‘Swedish review strengthens grounds for concluding that radiation from cellular and cordless phones is a probable human carcinogen’, Davis et al., Pathophysiology, 2013. http://www.pathophysiologyjournal.com/article/S0928-4680%2813%2900003-5/abstract

(2) De referenties van die studies zijn terug te vinden hier: http://www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=56

(4) Videoclips van metingen vindt u hier http://www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=788&Itemid=250 en hier http://www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=789&Itemid=250

(5) Dit wordt ook benadrukt in de volgende studie: http://www.beperkdestraling.org/images/stories/Wetenschap/Studie_Passive_Exposure_to_Mobile_Phones_on_Public_Transport_2007.pdf

Twee citaten uit deze studie:

“Other places in which passive exposure is likely to be enhanced include buses, trains, taxis, and airplanes. With enhanced exposure levels caused by reflection, we may be passively exposed beyond the levels reported for electro-medical interference and health risks.”

“One can avoid exposure to microwaves by not using mobile phones. However, people cannot avoid

passive exposure from others, which is a parallel situation to passive smoking. Exposed people include children, babies and, in particular, fetuses, who are likely to be the most sensitive to environmental stresses. Discussion and further research of passive exposure risks under various conditions are seriously encouraged.”

(6) U vindt de brief terug in bijlage en op http://www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=949.


 

Tweede brief aan NMBS over wifi op de trein - juli 2014

TWEEDE BRIEF AAN DE NMBS, 21 juli 2014

(Download als PDF)

De heer Jo Cornu en de leden van de Raad van bestuur van de NMBS
Frankrijkstraat 56
1060 Brussel

 

Geachte heer Cornu,

Geachte leden van de Raad van bestuur van de NMBS,

Wij danken u voor uw antwoord (d.d. 1 april 2014) op ons schrijven (d.d. 31 januari 2014) omtrent het aanbieden van WiFi of 4G op de trein.

Uw antwoord, dat stelt dat de stralingsniveaus op de trein onder de geldende normen zullen blijven, is echter niet in staat onze bezorgdheid weg te nemen. De kern van onze bezorgdheid is immers dat de huidige stralingsnormen ontoereikend zijn en niet geschikt om de menselijke gezondheid op een adequate manier te beschermen.

De gewestelijke normen die u aanhaalt zijn overigens enkel van toepassing op zendantennes, en niet op WiFi. Productnormen inzake WiFi worden vastgelegd op Europees niveau.

Maar voor beide normeringen geldt dat deze teruggaan op de aanbevelingen van de International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) neemt de door ICNIRP geadviseerde blootstellingslimieten over alsook de Europese Unie (aanbeveling 1999/519/EG). Ook de normen in Vlaanderen en België gebruiken ze als referentie.

Het ICNIRP wordt echter al jarenlang sterk bekritiseerd. Een steeds groeiende verzameling wetenschappelijke studies wijst op het bestaan van schadelijke biologische effecten die zich voordoen ver onder de niveaus die het ICNIRP als veilig vooropstelt. Het ICNIRP blijft deze studies echter negeren en laat na haar aanbevelingen aan te passen in het licht van deze groeiende wetenschappelijke bewijslast.

Het ICNIRP is een privé-comité zonder enige medische of publieke bevoegdheid. Het comité kiest zelf wie lid kan worden, de selectieprocedure is niet openbaar en niet transparant. Reeds verschillende malen werd gewezen op de aanwezigheid van belangenverstrengeling.

De huidige normen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat straling enkel schadelijk kan zijn door opwarming van lichaamsweefsel ('thermisch effect'). Die opwarming ontstaat doordat het lichaam de stralingsenergie absorbeert. Significante opwarming vindt pas plaats bij zeer hoge stralingsniveaus (die in de praktijk zelden of nooit voorkomen).

Bovendien zijn de huidige normen enkel gebaseerd op kortetermijneffecten (blootstelling van enkele minuten), bij volwassen mannelijke proefpersonen. Ze bieden dus geen enkele bescherming voor langetermijneffecten bij langdurige, chronische blootstelling. Ze zijn ook niet afgestemd op kwetsbare personen zoals zwangere vrouwen, kinderen, etc.

De veronderstelling dat straling enkel schadelijk is door opwarming is reeds lang achterhaald. Talloze wetenschappelijke studies vonden schadelijke biologische effecten bij relatief lage stralingsniveaus, die te zwak zijn om opwarming te veroorzaken ('sub-thermische effecten'). Verschillende andere mechanismen waarlangs schade kan ontstaan kwamen aan het licht. Ook in de praktijk is al meer dan genoeg gebleken dat mensen ernstige gezondheidsproblemen kunnen krijgen bij wat men vanuit een technisch standpunt lage stralingsniveaus kan noemen.

Wij geven u een citaat uit het BioInitiative-rapport, opgesteld door een groep onafhankelijke wetenschappers in 2007 (met update in 2012): "This report stands as a wake-up call that long-term exposure to some kinds of EMFs [Electromagnetic Fields] may cause serious health effects. We need to educate the public and our decision makers that business as usual is unacceptable. (...) Public health and EMF policy experts have now given their opinion of the weight of evidence. The existing international limits for public and occupational exposure to EMFs and RF radiation are not protective of public health" (rapport te raadplegen op www.bioinitiative.org).

Veel mensen ondervinden ogenschijnlijk geen hinder bij het gebruik van WiFi. Het is echter nuttig om in herinnering te brengen dat geen enkele asbestarbeider ooit lichamelijke hinder van asbest ondervond, tot men na 10 tot 30 jaar plots geconfronteerd werd met een in vele gevallen fatale aandoening, als gevolg van die blootstelling. Ook bij tabak openbaren de nefaste gevolgen zich pas na een lange en herhaalde blootstelling. Een gelijkaardig sluipend proces is mogelijk aan de orde m.b.t. EM straling. Zo waarschuwde Paul Héroux, fysicus en hoofd van het "In Vitro Toxicology Laboratory" aan de McGill universiteit in Canada onlangs nog dat draadloze straling niet op slag dodelijk is, maar zorgt voor een langzame erosie, een accumulatie van lichte beschadigingen aan de hersenen. Het resultaat is een vroegtijdige veroudering van de hersenen en een snellere mentale achteruitgang.

Wat als een paal boven water staat, is dat er volop een wetenschappelijke discussie woedt over de mogelijke effecten op de gezondheid. Er is geen consensus. Men kan onmogelijk het bestaan ontkennen van de vele wetenschappelijke studies die wijzen op verontrustende effecten (de referenties daarvan zijn openbaar en bijvoorbeeld te raadplegen op onze website) en men kan evenmin voorbijgaan aan het feit dat een aanzienlijke groep wetenschappers en medische experten aanmaant tot voorzichtigheid. Dit is ook relevant vanuit een aansprakelijkheidsoogpunt.

Het voorzorgsprincipe is aan de orde en de daaruit afgeleide principes van 'Prudent Avoidance' and 'As Low As Reasonably Achievable'. De NMBS kan immers op geen enkele wijze garanderen dat de technologie die ze plant te installeren onschadelijk is. De NMBS kan de mogelijkheid niet uitsluiten dat er nefaste gevolgen zijn voor de gezondheid, op korte maar zeker op langere termijn.

Een brief schiet in onze ogen tekort om een belangwekkende kwestie als deze afdoende te bespreken en de ernst ervan toe te lichten. Graag willen wij u dan ook vragen of het mogelijk is hierover een onderhoud met u of uw medewerkers te hebben. Tijdens dit onderhoud zouden wij onder meer de noodzaak willen onderstrepen om op zijn minst ook coupés te voorzien zonder wifi of 4G-signaal. Zeker niet álle reizigers hebben immers behoefte aan internet op de trein en het lijkt ons cruciaal, in het licht van de wetenschappelijke onzekerheid en het onvermogen van de NMBS of enige andere instantie om de onschadelijkheid van WiFi te garanderen, om mensen de vrije keuze te laten om al dan niet in een WiFi/4G-coupé plaats te nemen. Met een icoon op de wand van de wagon zou men makkelijk kunnen aangeven of het al dan niet gaat om een coupé met WiFi/4G.

Iets wat op korte termijn wellicht minder haalbaar is, maar wat we bij deze toch als denkpiste zouden willen lanceren, is de mogelijkheid om op innovatieve wijze bekabeld internet te voorzien op de trein, ook voor tablets en smartphones. Met name zou men dit als streefdoel voor ogen kunnen houden bij het ontwerpen van nieuwe treinstellen. De NMBS zou hiervoor bijvoorbeeld met technologiebedrijven samen kunnen zitten om te bekijken hoe dit op een ergonomische manier en infrastructureel haalbare manier gerealiseerd kan worden. Men kan bijvoorbeeld denken aan internet via USB-aansluitingen die geschikt zijn voor zowel laptop als tablet en/of speciale aansluitingen voor tablets en smartphones. De NMBS zou hierin een pioniersrol kunnen opnemen. Wij menen dat er technologische oplossingen mogelijk zijn die tegemoet komen aan de behoefte aan een internetverbinding en die geen risico's inhouden voor de gezondheid.

Graag vernemen wij of en zo ja, wanneer wij met u een onderhoud over deze kwestie kunnen hebben. We geven ook aan dat wij in tussentijd de mogelijkheid overwegen om treinreizigers te informeren over onze bezorgdheid omtrent de geplande stralingstoename op de trein.

Hoogachtend,

Jan Allein, Coördinator Beperk de Straling

 

 

Eerste brief aan NMBS over wifi op de trein - januari 2014

BRIEF AAN JO CORNU EN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE NMBS,  31 januari 2014

(Download als PDF)

Aan de heer Jo Cornu en de leden van de Raad van bestuur van de NMBS
Frankrijkstraat 56
1060 Brussel

 

Geachte heer Cornu,

Geachte leden van de Raad van bestuur van de NMBS,

Wij betreuren dat de NMBS plannen heeft om WiFi te voorzien in de stations en op de trein en dat er blijkbaar niet wordt stilgestaan bij de gezondheidsschade die wordt aangericht door wifi-straling.

In 2011 bracht de International Agency For Research on Cancer (IARC), een onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie, hoogfrequente elektromagnetische straling onder in de categorie mogelijk kankerverwekkend. Gsm-straling valt hieronder, maar ook wifi-straling. In diezelfde 2B categorie bevinden zich ook lood, DDT en acrylnitril (cfr. treinramp Wetteren). Intussen nam de wetenschappelijke bewijslast verder toe en pleiten verschillende wetenschappers, onder meer Dr. Annie Sasco van het IARC zelf, voor een opname van elektromagnetische straling in de categorie 2A ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ (1).

Letterlijk honderden wetenschappelijke studies wijzen op andere schadelijke effecten naast kanker. Onderzoek wijst uit dat elektromagnetische (EM) straling leidt tot schade aan het DNA, een verhoogde doorlaatbaarheid van de hersen-bloedbarrière, schade aan de vruchtbaarheid en het DNA in de voortplantingscellen, neurologische schade en afsterven hersencellen, verstoorde productie van hormonen en neurotransmitters, etc. EM straling wordt verder in verband gebracht met klachten als hoofdpijn, slapeloosheid, oorsuizen, duizeligheid, verminderde concentratie, geheugenproblemen en hartritmestoornissen. De referenties van die studies kunt u terugvinden hier:

http://www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=56

Bepaalde mensen zijn zeer gevoelig voor de effecten van deze straling, die hun gezondheid op soms ernstige wijze ondermijnt. Zij krijgen acute symptomen zoals hoofdpijn in de nabijheid van stralingsbronnen zoals wifi.

De huidige blootstellingsnormen bieden geen bescherming: ze liggen al meer dan 15 jaar onder vuur omwille van hun laksheid. Bij het vastleggen ervan had de telecom- en wireless-industrie een grote invloed en omwille van diezelfde lobby blijven de normen onaangepast, in weerwil van de wetenschappelijke aanwijzingen.

Stop_zapping_me_wifi_zone_2Inderdaad, er zijn ook studies die geen schadelijke effecten vinden. Deze zijn echter vaak gefinancierd door de telecom en wireless-industrie zelf (2). Die hanteert dezelfde strategie als de tabaks- en asbestindustrie destijds: verwarring zaaien en zorgen voor wetenschappelijke onzekerheid, zodat beleidsmakers dat als excuus kunnen gebruiken om niet in te grijpen.

Wetenschappers, waaronder de Leuvense kinderoncoloog Prof. Dr. Stefaan Van Gool (KU Leuven) en de senior stralingsexpert van de Belgische Hoge Gezondheidsraad, Prof. em. André Vandervorst, noemen EM straling niet voor niets het asbest van de 21ste eeuw.

Bovendien zorgt de telecomindustrie als één van de belangrijkste adverteerders momenteel voor grote reclame-inkomsten voor de media. Men kan haast geen krant openslaan zonder daarin advertenties voor smartphones, tablets en mobiel internet aan te treffen. Dit verklaart wellicht mee waarom men zo weinig hoort over de schadelijke effecten van deze technologie en zeer weinig mensen, beleidsmakers en medische experten inclusief, op de hoogte zijn.

De stralingsbelasting op de trein is nu reeds aanzienlijk. Apparaten die op de trein verbinding maken met een mobiel netwerk, zenden straling uit op maximaal vermogen, omwille van de verplaatsing en de metalen oppervlakten. De Hoge Gezondheidsraad wees er in 2002 reeds op dat het vermogen van een gsm in een voertuig in beweging ongeveer 4 maal hoger ligt dan normaal (3). Bovendien weerkaatst de straling op de wanden. De Raad adviseerde dan ook om de gsm zo weinig mogelijk of niet te gebruiken in de auto of op het openbaar vervoer. De introductie van smartphones en tablets heeft de stralingsbelasting exponentieel doen toenemen. Deze apparaten zoeken continu verbinding met een netwerk en zorgen voor honderden stralingspieken per minuut (4). Hierbij ontstaat ook een zeer problematische passieve blootstelling van omzittenden (5). Ook niet-gebruikers krijgen de volle lading; kwetsbare personen zoals zwangere vrouwen incluis. Ook mensen die zich bewust zijn van de gevaren en hun blootstelling willen reduceren, kunnen er op de trein niet aan ontsnappen. Voor sommigen is dit voldoende reden om de trein als vervoersmiddel te mijden.

Daarnaast is er nog de stralingsbelasting afkomstig van de vele antennes naast het spoor. Het zou een bijzonder slecht idee zijn om het vermogen van deze antennes nóg verder op te voeren.

Wij vinden het onverantwoord dat deze gezondheidsoverwegingen geen enkele rol lijken te spelen bij beslissingen over de ingebruikname van wifi op de trein en vinden het bedenkelijk dat de NMBS de vele waarschuwingen uit de medische wereld naast zich neerlegt. Vanuit het oogpunt van aansprakelijkheid is het belangrijk op de classificatie van de Wereldgezondheidsorganisatie te wijzen en eerdere adviezen van de Hoge Gezondheidsraad (zie hoger). Wifi op de trein betekent dat de NMBS het voorzorgsprincipe doelbewust met de voeten treedt.

Er kunnen trouwens verschillende vraagtekens geplaatst worden bij het nut van wifi op de trein. Personen die het nodig achten altijd en overal online te kunnen gaan (naar ons inziens overigens een symptoom van een ongezonde afhankelijkheid van internet of zelfs internetverslaving) hebben daar nu reeds de mogelijkheid toe via het 3G en 4G-netwerk. Het is onwenselijk en onverstandig om steeds meer netwerken (en dus straling) bovenop elkaar te accumuleren. Rationalisatie is nodig. Eerder marktonderzoek door de NMBS zelf leert bovendien dat internet voor forenzen en zakenreizigers maar een secundaire behoefte is. Waarom het dan toch per se opdringen?

De menselijke geest heeft er nood aan om af en toe ‘offline’ te zijn. Alomtegenwoordig internet en niet-aflatende digitale communicatie kan leiden tot wat neurologische experten zijn gaan aanduiden als ‘digitale dementie’ (6). Een treinrit waarbij men even digitaal kan loskoppelen, zou dus wel eens meer kunnen bijdragen aan de (arbeids)productiviteit dan een zoveelste gratis wifi-netwerk.

we_don_t_have_wifi_talk_to_each_otherHet voorzien van wifi en het bevorderen van het gebruik van mobiele apparaten staat tot slot haaks op het streven om van stations een ontmoetingsplek te maken. De trein nemen is nu reeds een bevreemdende ervaring: het gros van de passagiers staart gebiologeerd naar het scherm van smartphone of tablet. Oogcontact of een praatje worden nog zelden gemaakt. Dit verschijnsel is nog veel uitgesprokener in die landen waar er reeds wifi op de trein beschikbaar is.

Samenvattend kunnen we stellen dat er vele redenen zijn om wifi op de trein en in de stations als een onverstandig en onwenselijk idee te beschouwen. Wij willen de NMBS dan ook graag aanmoedigen om van deze plannen af te zien. Op zijn minst achten wij het van het grootste belang dat er ook coupés worden voorzien zonder wifi, voor de reizigers die niet ongewenst aan deze straling willen worden blootgesteld.

Hoogachtend,

Jan Allein, Coördinator Beperk de Straling

Referenties:

(1) Zie de studie ‘Swedish review strengthens grounds for concluding that radiation from cellular and cordless phones is a probable human carcinogen’, Davis et al., Pathophysiology, 2013. http://www.pathophysiologyjournal.com/article/S0928-4680%2813%2900003-5/abstract

(2) zie

http://www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=223

(3) http://www.milieugezondheid.be/dossiers/gsm/HGR%202002%20De%20GSM,%20Veilig%20mobiel%20telefoneren.pdf

(4) Videoclips van metingen vindt u hier

http://www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=788&Itemid=250 en hier http://www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=789&Itemid=250

(5) Dit wordt ook benadrukt in de volgende studie:

http://www.beperkdestraling.org/images/stories/Wetenschap/Studie_Passive_Exposure_to_Mobile_Phones_on_Public_Transport_2007.pdf

Twee citaten uit deze studie:

“Other places in which passive exposure is likely to be enhanced include buses, trains, taxis, and airplanes. With enhanced exposure levels caused by reflection, we may be passively exposed beyond the levels reported for electro-medical interference and health risks.”

“One can avoid exposure to microwaves by not using mobile phones. However, people cannot avoid

passive exposure from others, which is a parallel situation to passive smoking. Exposed people include children, babies and, in particular, fetuses, who are likely to be the most sensitive to environmental stresses. Discussion and further research of passive exposure risks under various conditions are seriously encouraged.”

(6) Zie het boek ‘Digitale Dementie’ van de Duitse hersenwetenschapper Manfred Spitzer